Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Απετράπη η εγκατάσταση μονάδας πυρηνελαιουργείου σε περιοχή του Τολού

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:30:00 π.μ. |
Ανακλήθηκε απόφαση εγκατάστασης μονάδας πυρηνελαιουργείου σε περιοχή του Τολού
  Με την απόφαση 518/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφασίστηκε, κατ’ αποδοχή των αντιστοίχων ισχυρισμών που πρόβαλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου επαγγελματιών Τολού, του Εξωραϊστικού μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τολού και του Εξωραϊστικου και Μορφωτικού Συλλόγου Κάντιας,  Απόστολος Παπακωνσταντίνου,  ενώπιον του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, η κατάργηση της δίκης που εκκίνησε με την αίτηση ακυρώσεως που είχε ασκήσει εταιρεία κατά αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία ανακλήθηκε θετική γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντή της ίδιας Περιφέρειας ως προς τη μετεγκατάσταση μονάδας πυρηνελαιουργείου στη θέση «Κάμπος ή Λυκοτρούπι» του δημοτικού διαμερίσματος Τολού.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι «η όλη διαδικασία που αφορά την μετεγκατάσταση της μονάδας καθώς και η προσβαλλόμενη απόφαση έπαυσαν να ισχύουν, λόγω δε των περιγραφεισών εξελίξεων η παρούσα δίκη κατέστη άνευ αντικειμένου και πρέπει κατά το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ/τος 18/1989 να καταργηθεί, δεδομένου ότι οι προβαλλόμενοι με το από 8-2-2017 υπόμνημα της αιτούσας ισχυρισμοί, αναγόμενοι στην επιθυμία νομικής επιλύσεως του ζητήματος του χαρακτήρα της επίμαχης θέσεως ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητος και, κατά συνεκδοχή, της νομιμότητος δυνητικής μετεγκαταστάσεως της μονάδος, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στη θέση αυτή, δεν στοιχειοθετούν ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που θα δικαιολογούσε τη συνέχισή της, αφού δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, καταλειπόμενες από την ισχύ της προσβαλλομένης πράξεως».

Κατόπιν τούτου, είναι σαφές ότι αποτρέπεται η προσπάθεια εγκατάστασης της υπόψη μονάδας σε έκταση της περιοχής του Τολού, που αποτελεί μάλιστα γη υψηλής παραγωγικότητας.

Πιο αναλυτικά:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Μ. - Ε. Κωνσταντινίδου, Π. Ευστρατίου, Σύμβουλοι, Ρ. Γιαννουλάτου, Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Βλασερού.

Για να δικάσει την από 24 Μαρτίου 2011 αίτηση:

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελαιουργίαι Αργοναυπλίας Αφού Κουφάκη ΑΒΕ», που εδρεύει στο Ναύπλιο (3ο χλμ. Παραλιακής οδού Ναυπλίου – Νέας Κίου), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Πέτρο Πανταζόπουλο, που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά των παρεμβαινόντων: 1) σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ», 2) σωματείου με την επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΛΟΥ» που εδρεύουν στη Δημοτική Κοινότητα Τολού της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων Αργολίδος, τα οποία παρέστησαν με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, που τον διόρισαν με πληρεξούσια, 3) σωματείου με την επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΤΙΑΣ», που εδρεύει στον οικισμό Κάντιας της Τοπικής Κοινότητας Ιρίων, της Δημοτικής ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων Αργολίδος, το οποίο με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Απόστολου Παπακωνσταντίνου, παραιτείται του δικογράφου της παρεμβάσεως, 4) Ιωάννη Καρούτζου του Ηλία, 5) Ιωάννη Σταυρόπουλου του Κωνσταντίνου και 6) Ιωάννη Τράκα του Κωνσταντίνου, κατοίκων οικισμού Αγίου Αντωνίου, Δημοτικής Κοινότητας Τολού της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων Αργολίδος, οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, που τον διόρισαν με πληρεξούσια.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 5549/16.12.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ. - Ε. Κωνσταντινίδου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο των παρεμβαινόντων και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σκέφθηκε   κατά   τον Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ' αριθμ. 1133198, 2866286/2011 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 5549/16-12-2010 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία ανακλήθηκε η 589/25-2-2010 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντή της ίδιας Περιφέρειας ως προς την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της μετεγκατάστασης μονάδας πυρηνελαιουργείου της αιτούσας εταιρείας στη θέση «Κάμπος ή Λυκοτρούπι» του δημοτικού διαμερίσματος Τολού του καταργηθέντος Δήμου Ασίνης (νυν Δήμου Ναυπλιέων) του Νομού Αργολίδας.

3. Επειδή, υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως παρεμβαίνει με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς α) ο σύλλογος Επαγγελματιών Τολού στους σκοπούς του οποίου, κατά το καταστατικό του, είναι, μεταξύ άλλων, η προβολή του κάλλους και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και η προστασία και αισθητική του περιβάλλοντος, β) ο εξωραϊστικός Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τολού, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει ως σκοπό κατά το καταστατικό του την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της περιοχής και γ) οι Ι. Καρούτζος, Ι. Σταυρόπουλος και Ι. Τράκας, επικαλούμενοι και αποδεικνύοντες την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου του οικισμού Αγίου Αντωνίου Τολού, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος στη θέση της επίδικης μετεγκατάστασης οικισμός της περιοχής. Εξάλλου, ο εκ των παρεμβαινόντων εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κάντιας με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου παραιτήθηκε από το δικόγραφο της παρεμβάσεως.

4. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης παραγώγων ελιάς (πυρηνέλαιου και πυρηνόξυλου), είχε, αρχικώς, στην ιδιοκτησία της μονάδα πυρηνελαιουργείου, που λειτουργούσε εντός της πόλης του Ναυπλίου (βλ. την 12.951/1968 άδεια λειτουργίας). Κατόπιν νεότερης αιτήσεώς της, έλαβε άδεια λειτουργίας (121.940/36940/5804/25.1.1971) και άδεια κτιριακής εγκαταστάσεως πυρηνελαιουργείου (44156/13468/2190/ 6.6.1970), στη θέση «Μπουρμπούλι» του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδας, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα. Οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της μονάδας αυτής εγκρίθηκαν με την 4353/06/2.2.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ενώ, με την Φ14.2/ 2174/Φ.583/13.11.2008 απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας, χορηγήθηκε στην αιτούσα άδεια λειτουργίας πυρηνελαιουργείου αορίστου χρόνου για το σύνολο των εγκαταστάσεών της (εκτός από τα ξηραντήρια) για την ίδια θέση. Με την Φ14.2/785/Φ.583/13.11.2008 όμοια απόφαση, αποφασίσθηκε η μετεγκατάσταση των ξηραντηρίων της μονάδας σε νέα θέση και της ετάχθη προς τούτο προθεσμία, η οποία έληγε την 8η Μαΐου 2009. Συμμορφούμενη προς την τελευταία αυτή απόφαση, η αιτούσα ζήτησε να της χορηγηθεί άδεια μετεγκατάστασης του εργοστασίου της στη θέση «Κάμπος ή Λυκοτρούπι ή Άγιος Αντώνιος» του δημοτικού διαμερίσματος Τολού του Δήμου Ασίνης (βλ. την 1421/17.7.2008 αίτηση και το Φ14.1.17.7.2008 διαβιβαστικό της αιτήσεως έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης και Ορυκτού Πλούτου της Γεν. Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου). Επί του αιτήματος μετεγκατάστασης, εκδόθηκε η 589/25.2.2010 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης της πρότασης μετεγκατάστασης του πυρηνελαιουργείου της αιτούσας στην προτεινόμενη θέση, ισχύουσα για τρία έτη. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, υπεβλήθη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μετεγκατάσταση της μονάδας, η οποία διαβιβάσθηκε προς έλεγχο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (βλ. Φ.14.2/1189/22.6.2010 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης και Ορυκτού Πλούτου της Ν.Α. Αργολίδας). Λόγω, εντούτοις, ζητήματος που είχε ανακύψει ως προς τον χαρακτήρα της προτεινόμενης περιοχής ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα τη Περιφέρειας Πελοποννήσου (5549/16.12.2010), με την οποία ανακλήθηκε η 589/25.2.2010 προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. Μετά την έκδοση της προσβαλλομένης, με την 294/2010/24.1.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι αρχικώς εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της μονάδας (4353/06/2.2.2007 αποφ. της Περ. Πελοποννήσου), με διάρκεια ισχύος δέκα ετών, ενώ, με την Φ14.2/583/27.12.2012 όμοια απόφαση, χορηγήθηκε στην αιτούσα ενιαία άδεια εγκατάστασης (για κτιριακή επέκταση – νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και μηχανολογική επέκταση) και άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου του πυρηνελαιουργείου, η οποία καλύπτει τα ξηραντήρια και τις συνοδές του εγκαταστάσεις στην υφιστάμενη θέση λειτουργίας.

5. Επειδή, μετά την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, ανανεώθηκαν, κατά τα εκτεθέντα, οι αρχικώς εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας της αιτούσας (βλ. 294/2010/24-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου), για την οποία χορηγήθηκε ενιαία άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου για την υφιστάμενη θέση και για το σύνολο της μονάδας συμπεριλαμβανομένων των ξηραντηρίων και των συνοδών εγκαταστάσεων (Φ14.2/583/4260/27-12-2012 όμοια απόφαση). Κατά ρητή πρόβλεψη της τελευταίας αυτής αποφάσεως, από της ενάρξεως ισχύος της έπαυσε η ισχύς της προγενέστερης νομαρχιακής αποφάσεως (Φ14/2174/Φ583/13-11-2008), με την οποία αφενός μεν είχε χορηγηθεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου στο πυρηνελαιουργείο της αιτούσας, πλην των ξηραντηρίων, αφετέρου δε είχε διαταχθεί η μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων αυτών σε άλλη θέση, μέχρι την 8η Μαΐου 2009. Κατά συνέπεια, ρυθμίσθηκε κατά διαφορετικό τρόπο το επίμαχο θέμα του τόπου λειτουργίας όλων των τμημάτων της μονάδας της αιτούσας, συμπεριλαμβανομένων των ξηραντηρίων. Ειδικότερα, επετράπη για μια δεκαετία, κατ' επίκληση νέων νομικών και πραγματικών συνθηκών, η πλήρης παραγωγική λειτουργία της επίμαχης μονάδας στον αρχικό τόπο εγκαταστάσεώς της. Με τα δεδομένα αυτά και εν όψει της κατά διαφορετικό πλέον τρόπο ρυθμίσεως του ζητήματος, η όλη διαδικασία που αφορά την μετεγκατάσταση της μονάδας καθώς και η προσβαλλόμενη απόφαση έπαυσαν να ισχύουν, λόγω δε των περιγραφεισών εξελίξεων η παρούσα δίκη κατέστη άνευ αντικειμένου και πρέπει κατά το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ/τος 18/1989 να καταργηθεί, δεδομένου ότι οι προβαλλόμενοι με το από 8-2-2017 υπόμνημα της αιτούσας ισχυρισμοί, αναγόμενοι στην επιθυμία νομικής επιλύσεως του ζητήματος του χαρακτήρα της επίμαχης θέσεως ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητος και, κατά συνεκδοχή, της νομιμότητος δυνητικής μετεγκαταστάσεως της μονάδος, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στη θέση αυτή, δεν στοιχειοθετούν ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που θα δικαιολογούσε τη συνέχισή της, αφού δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, καταλειπόμενες από την ισχύ της προσβαλλομένης πράξεως. Είναι δε διαφορετικό το ζήτημα ότι, εάν η αιτούσα επιθυμεί για οποιοδήποτε λόγο την ολική ή μερική λειτουργία της μονάδας της σε άλλο τόπο και ειδικότερα στη θέση «Κάμπος ή Λυκοτρούπι» πρέπει να κινήσει νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως και χορηγήσεως άδειας εγκαταστάσεως και λειτουργίας της μονάδας, οπότε θα κριθούν εξ υπαρχής όλα τα σχετικά ζητήματα, με βάση τα νομικά πραγματικά δεδομένα που θα ισχύουν κατά τον χρόνο εκείνο.

6. Επειδή, επί καταργήσεως δίκης για οποιοδήποτε λόγο δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη (άρθρα 36 παρ. 4 και 39 παρ. 2 του π.δ. 18/1989).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Κηρύσσει τη δίκη κατηργημένη.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2017 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την 1η Μαρτίου του ίδιου έτους.

Ο Πρόεδρος του Ε´ Τμήματος       Η Γραμματέας
      Αθ. Ράντος                               Μ. Βλασερού
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ