Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 2 Οκτωβρίου με 33 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:12:00 μ.μ. | |
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 2 Οκτωβρίου με 33 θέματα
 Η 17η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 4.00 µ.µ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρίπολης» με τα παρακάτω θέματα: 

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
• ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣ ΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύµβουλου κ. ∆ηµήτριου ∆ολτσινιάδη µε θέµα την αποκοµιδή των απορριµµάτων στο ∆ήµο Γορτυνίας. (εξ αναβολής) 

2. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύµβουλου κ. ∆ηµήτριου ∆ολτσινιάδη µε θέµα τα µέτρα για την αποφυγή εργατικών ατυχηµάτων. 

3. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύµβουλου κ. Νίκου Γόντικα µε θέµα: Ζητούνται στοιχεία για τη διάθεση κονδυλίων για µελέτες και ανάδειξη µονοπατιών στους ορεινούς όγκους στην Πελοπόννησο. 

4. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύµβουλου κ. Σαράντου Αλεξανδρή µε θέµα: Πώληση λιγνιτικών µονάδων ∆ΕΗ. 

5. Συζήτηση-Ψήφισµα για την µετεγκατάσταση του οικισµού Τριποτάµου ∆ήµου Μεγαλόπολης µετά την απαλλοτρίωση από τη ∆.Ε.Η.». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

6. Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής ∆οµής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) µε Κωδικό ΟΠΣ 5008013, στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 ΑΠ 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – Ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου & Άγγελος Παπαγγελόπουλος 

7. Ορισµός εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης. 

8. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Γήπεδο GOLF 36 οπών και συνοδών εγκαταστάσεων αυτού στη θέση ‘Κυνηγός’ ΤΚ Κυνηγού του ∆. Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση. 

9. Έγκριση κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσής των ακινήτων που βρίσκονται εκτός του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Σπάρτης και τα οποία πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του έργου “Παραλλαγή της Επαρχιακής Οδού 4 στο τµήµα Σπάρτη Πλατάνα Σκούρα” σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν4122/2013. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα. 

10. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Υδρογεωτρήσεις και λοιπό υδροδοτικό σύστηµα των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α & Β». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

11. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στην πυρόπληκτη περιοχή πρώην ∆ήµου Βαλτετσίου, Ν. Αρκαδίας (παραπόταµος Γουδάνης). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

12. Έγκριση νέας ορθής επανάληψης του Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ∆ήµου Τριφυλίας και του Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας, για το έργο: Επισκευή προσήνεµου µώλου λιµένος Κυπαρισσίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση. 

13. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας, µε σκοπό την υλοποίηση του προγράµµατος εκπαίδευσης στα πλαίσια της ∆ια Βίου Μάθησης των πολιτών της ΠΕ Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση. 

14. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη αποκατάστασης της Ι. Μονής Ελληνικών ή Παλαιοκάστρου στην Άνθεια στην Π.Ε. Μεσσηνίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση. 

15. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκτέλεση του έργου: Μελέτη αποκατάστασης του Ι. Ν. Ταξιαρχών και του Κάστρου Πολίχνης «Κάστρο του Αρχαγγέλου». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση. 

16. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ι.Μ. Καλτεζών και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των κτιρίων της Ι.Μ. Καλτεζών». (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

17. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ∆ήµου Γορτυνίας και της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε, για την υπηρεσία «Προετοιµασία φακέλων έργων Αγροτικής Οδοποιίας για υποβολή σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα». (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

18. Έγκριση σχεδίου για την κατασκευή αθλητικού πολυχώρου σε δηµόσια δασική έκταση της ΤΚ Ξηροπήγαδου του ∆. Βόρειας Κυνουρίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

19. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ∆ήµου Γορτυνίας, για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Νυµφασίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

20. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης, για την παραχώρηση περίσσειας αδρανών υλικών ως υλικά οδοστρωσίας βελτίωσης βατότητας αγροτικών οδών του ∆ήµου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 

21. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ∆ήµου Βέλου Βόχας, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Βραχατίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης. 

22. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ∆ήµου Άργους – Μυκηνών και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας, Υποέργο: Συντήρηση – ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού ΕΟ 70 (Άργος – Ναύπλιο) – είσοδος Λάλουκα». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος. 

23. Έγκριση 4 ης τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2017, της Π.Ε. Αρκαδίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

24. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας: Εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών µε συνοδό έργο οδοποιία της ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΕ, εντός λατοµικής περιοχής στη θέση Άγιος Νικόλαος – Ρέµπελο, ∆Ε Ασίνης, ∆. Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος. 

25. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ∆ήµου Σικυωνίων, για την υλοποίηση του έργου «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β' ΦΑΣΗ) και ∆ιερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης. 

26. Έγκριση 6 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονοµικού έτους 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 

27. Έγκριση 4 ης τροποποίησης κατανοµής πιστώσεων του έργου 2013ΕΠ02600005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος. 

28. Εισήγηση 4 ης τροποποίηση κατανοµής πιστώσεων του ενταγµένου έργου στο Π∆Ε - ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ» µε κωδικό 2014ΕΠ52600008. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος. 

29. Έγκριση 3 ης τροποποίηση κατανοµής πιστώσεων του έργου µε κωδικό 2014ΕΠ52600011 “Αντιπληµµυρικά έργα και συντήρηση έργων στους οδικούς άξονες, χειµάρρους και ποταµούς Π.Ε. Αρκαδίας” 

30. Έγκριση 7 ης τροποποίησης κατανοµής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”. 

31. Έγκριση ανασυγκρότησης του Πειθαρχικού Συµβουλίου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα. 

32. Έγκριση τροποποίησης της από 13-7-2017 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, του ∆ήµου Γορτυνίας και της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση της Πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας: «Μελέτη αποκατάστασης πλατείας Τ.Κ. Αετοράχης ∆ήµου Γορτυνίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

33. Έγκριση τροποποίησης της από 06-05-2015 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και του ∆ήµου Τρίπολης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στο Πνευµατικό Κέντρο Αθηναίου, που προκλήθηκαν από φαινόµενα ερπυσµού µετά τις πυρκαγιές του 2007» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ