Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Πίνακας κατάταξης των αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:33:00 π.μ. |
Πίνακας κατάταξης των αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ναυπλιέων
 Την Παρασκευή 10/11/2017  συνήλθε στα γραφεία του Δήμου Ναυπλιέων (Δημοτικό κατάστημα Ναυπλίου-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) η ορισμένη με την αριθμ. 1443/2017 απόφαση Δημάρχου Ναυπλιέων ,επιτροπή αξιολόγησης,για να καταγράψει ,αξιολογήσει και μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 (αριθμ. πρωτ. 16350/20-7-2017 ΑΔΑ:6Φ6ΔΩΚΦ-Φ0Τ)εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμ. 223/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου που αφορά «την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του υποέργου 

1: Λειτουργία κέντρου κοινότητας στο Δήμο Ναυπλιέων και αντίστοιχης κινητής μονάδας με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας» όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 254/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου καθώς και της με αριθμ. 13750/2017/1/2017/29-9-2017 έγκρισης ανακοίνωσης από τον ΑΣΕΠ.

Περίληψη της ανακοίνωσης (αριθμ. πρωτ. 22691/10-10-2017 ΑΔΑ:6ΕΜΓΩΚΦ-997) δημοσιεύτηκε σε δύο (2) εφημερίδες του νομού Αργολίδας (Αργολική Ανάπτυξη:12-10-2017 και Αναγνώστης :12-10-2017)αναρτήθηκε στις 10/10/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ναυπλιέων επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 34,Ναύπλιο)και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.nafplio.gr)

Αιτήσεις συνολικά κατέθεσαν ενενήντα έξι (96) άτομα

Κατόπιν επανελέγχου των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών η επιτροπή κατέταξε τους υποψήφιους στους παρακάτω πίνακες ανάλογα με τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017.

Αφού ολοκληρώθηκε ο σκοπός της συνεδρίασης της επιτροπής,επισυνάφθηκαν οι πίνακες κατάταξης ως αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος και υπογράφηκαν από τα μέλη της . 

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη των υποψηφίων εδώ

          Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
Αναστάσιος Τσελεμπάνης          Μαριγώ Γενεοπούλου Ελένη Καλογήρου


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ