ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Αποστόλου σε Ανδριανό για τις καθυστερήσεις στα έργα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:50:00 μ.μ. | |
Αποστόλου σε Ανδριανό για τις καθυστερήσεις στα έργα του Αναβάλου σε  Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια
Στην 2924/25-1-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την την πορεία υλοποίησης της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου. 

Επισημαίνεται ότι στις 2 Φεβρουαρίου 2018, διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης που είχαν συνταχθεί και εγκριθεί για επικαιροποίηση σύμφωνα με την απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τη ∆ημοπράτηση του 6ου Υποέργου ‘‘Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας’’, θα πρέπει πρώτα να εναρμονιστεί με την αριθμ. 29 ΕΣ/2017 (3074/Β’/06.09.2017) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), που αφορά στην έκδοση τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α ́ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το αριθμ. πρωτ. 384/18053/02-02-2018 έγγραφο, διαβιβάστηκε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνέταξε και ενέκρινε την υπόψη μελέτη, φάκελος συμβατικών τευχών δημοπράτησης και σχεδίων, προκειμένου να προβούν σε επικαιροποίηση αυτών, σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθμ. 29 ΕΣ/2017 (3074/Β’/06.09.2017) απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

Επισημαίνεται ότι το αρχικά εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών που προβλεπόταν με την αριθμ. πρωτ. 469/22-01-2015 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2007-2013/Μονάδα Β3 προέγκρισης της ∆ημοπράτησης του ανωτέρω έργου, ήταν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες”.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ