Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για τα προβλήματα στο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης αλιέων από το επάγγελμα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:08:00 π.μ. | |
Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για τα προβλήματα στο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης αλιέων από το επάγγελμα
Στην 5916/14-5-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τα προβλήματα στο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης αλιέων από το επάγγελμα απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Στο πλαίσιο εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπεται τα τελευταία είκοσι χρόνια (αρχικά στο πλαίσιο των Πολυετών Προγραµµάτων Προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους) το µέτρο της διάλυσης αλιευτικών σκαφών, µε στόχους την αναδιάρθρωση των αλιευτικών στόλων, τη µείωση της αλιευτικής ικανότητας (χωρητικότητα και ισχύς των αλιευτικών στόλων) και την προστασία των ιχθυαποθεµάτων, καθώς, από την εφαρµογή του µέτρου, η αλιευτική ικανότητα που αποσύρεται από τον στόλο δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί.

Στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, ενεργοποιήθηκε το µέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», το οποίο αφορούσε στη δράση «∆ιάλυση αλιευτικού σκάφους». Στόχος του µέτρου της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, µε τη χρηµατοδότηση της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων µέσω διάλυσης αλιευτικών σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται ως εργαλείο του σχεδίου δράσης του άρθρου 22 παρ. 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1380/2013. Το εν λόγω σχέδιο δράσης πρέπει να δείχνει ότι το τµήµα στόλου, για το οποίο προβλέπεται η «διάλυση» ως εργαλείο, δεν εξισορροπείται πραγµατικά από τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται για το εν λόγω τµήµα. Σχέδιο ∆ράσης «για την προσαρµογή του διαρθρωτικού πλεονάσµατος του ελληνικού αλιευτικού στόλου παράκτιας αλιείας» εκπονήθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) και διαβιβάστηκε στις 21-07-2017 στην ΕΕ σε συνέχεια της Έκθεσης του Ελληνικού Αλιευτικού Στόλου για το έτος 2016.

Από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ) της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκε η αριθµ. 1710/07-11-2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ένταξη πράξεων στο µέτρο 6.1.10, στο πλαίσιο της οποίας οι αλιείς - δυνητικοί δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν (σε εθελοντική βάση) αίτηση διάλυσης του σκάφους τους.

∆ιευκρινίζεται ότι η ένταξή τους στο εν λόγω µέτρο δεν έχει ως συνέπεια την πρόωρη αποχώρησή τους από το επάγγελµα, δεδοµένου ότι, εφόσον διατηρούν την ατοµική τους επαγγελµατική άδεια, µπορούν να εργαστούν ως αλιεργάτες σε άλλο ενεργό επαγγελµατικό αλιευτικό σκάφος, να συνεχίζουν να εργάζονται σε έτερο αλιευτικό επαγγελµατικό σκάφος που έχουν ήδη στην ιδιοκτησία τους ή να αγοράσουν άλλο επαγγελµατικό σκάφος, το οποίο είναι ήδη ενεργό στην αλιεία.

Πλέον των ανωτέρω, αναφέρεται ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έλαβε σχετική πρωτοβουλία διερεύνησης (http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/6110-dt210218a), από κοινού µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, της δυνατότητας διάσωσης των σκαφών που παρουσιάζουν σχετικό ενδιαφέρον και από το τρέχον πρόγραµµα απόσυρσης, καθώς και αναζήτησης της λύσης που θα επιτρέψει τη διάθεση και συντήρησή τους.

Όσον αφορά στην αύξηση των ερασιτεχνών αλιέων, σηµειώνεται ότι αυτή συνδέεται εν µέρει µε έλλειψη αδειοδότησης. Υπήρχαν και υπάρχουν απαγορεύσεις στην ερασιτεχνική αλιεία, οι οποίες ισχύουν και δεν επιτρέπουν εµπορία, εποµένως, βιοπορισµό.

Τέλος, σηµειώνεται ότι από το έτος 2018 ξεκινά η παρακολούθηση της ερασιτεχνικής αλιείας µέσω του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων και, στο πλαίσιο του MEDFISH4EVER, προγραµµατίζονται µέτρα για τη διαχείριση και τον έλεγχό της”.


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ