Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Απάντηση Υπουργού Εσωτερικών σε Ανδριανό για τη μεταφορά των μαθητών στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:42:00 μ.μ. | |
Απάντηση Υπουργού Εσωτερικών σε Ανδριανό για τη μεταφορά των μαθητών στην Αργολίδα
Στην 1082/30-8-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τη μη διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών στην Αργολίδα, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο260 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του κρατικούπροϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, οι πόροι της είναι σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων τουκράτους.

Περαιτέρω, με Υπουργικές Αποφάσεις κατανέμονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρηματικάποσά από τους αποδιδόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες της Χώρας προς κάλυψη των δαπανών τους για τη μεταφορά των μαθητών.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 39717/20-11-2017, 8548/22-03-2018 και29437/20-06-2018 Υπουργικές Αποφάσεις με αντίστοιχους ΑΔΑ:68Ε2465ΧΘ7-ΟΡ7,ΑΔΑ: ΨΞΑΦ465ΧΘ7-ΡΕ8 και ΑΔΑ:9ΠΞΞ465ΧΘ7-ΑΣΕ, αποδόθηκε ήδη στις Περιφέρειες της Χώραςποσό ύψους 149.000.000,00€ προς κάλυψη των δαπανών τους για τη μεταφορά των μαθητών.

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας αποδόθηκαν για αυτό το σκοπό, ποσά1.026.200,00€, 670.500,00€ και 517.800,00€ αντίστοιχα, έναντι της συνολικής δαπάνης μεταφοράςμαθητών σχολικού έτους 2017-2018. Στις 19/09/2018 εκδόθηκε από τον Υπουργό ΕσωτερικώνΑπόφαση (Αρ. Πρ. 49810), με την οποία εξοφλείται η συνολική δαπάνη μεταφοράς μαθητών τωνΠεριφερειών σχολικού έτους 2017-2018.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σεάμεση και συνεχή επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή του έργου της μεταφοράς μαθητών, ενπροκειμένω με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και παρακολουθεί στενά τις ενέργειές της, μεταξύ τωνοποίων συγκαταλέγονται συνεχείς προσπάθειες συνεννόησης με τον ανάδοχο του έργου, δηλαδήτην ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε.. Οι προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων φορέων κινούνται προς τηνκατεύθυνση της διασφάλισης της απρόσκοπτης εκτέλεσης του έργου.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες που έχουνπροκύψει από τις περιπτώσεις των σχετικών εκκρεμών διαγωνισμών, στις οποίες δεν έχουναναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι, όπως και των άγονων διαγωνισμών, το ΥπουργείοΕσωτερικών έσπευσε έγκαιρα να ψηφίσει στις 11/09/2018 σχετική τροπολογία (ν. 4563/2018, άρθρο21, ΦΕΚ Α 169, 20/09/2018). Σύμφωνα με αυτήν:

α) Επεκτείνεται μέχρι τέλους του έτους (31/12/2018) η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπήςτων Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών, να αποφασίζει τηνανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούςαναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,

β) Παρατείνεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η εκτέλεση των συμβάσεων, πουήταν σε ισχύ στις 30/06/2018, έως τις 31/12/2018, σε περίπτωση που δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότεςστους εκκρεμείς διαγωνισμούς,

γ) Οι δαπάνες μεταφοράς οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους2018-2019 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον οοικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών καιεφόσον το ύψος της δαπάνης συμφωνεί με την απόφαση ανάθεσης της οικείας ΟικονομικήςΕπιτροπής.

δ) Αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την πραγματοποίηση από τις Περιφέρειεςδαπανών σχετικών με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων, κατά το πρώτο εξάμηνο των ετών2017 και 2018. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δεσμεύσεις στις οποίες είχαν προχωρήσει οιΠεριφέρειες δεν επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης που εντέλει χρειάστηκε. Δίνεταιλοιπόν η δυνατότητα εκκαθάρισης και πληρωμής των εν λόγω (πρόσθετων) δαπανών σε βάρος τωνπιστώσεων των Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουναναδρομικά από 30/6/2018.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεωνοφείλει να τοποθετηθεί σε σταθερή βάση, και να μην επιτυγχάνεται συνεχώς μέσω της κατάθεσηςτροπολογιών, προσανατολίστηκε σε μία σειρά ενεργειών με στόχο τη βελτίωση του θεσμικούπλαισίου του έργου της μεταφοράς μαθητών αλλά και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων για τηνυλοποίησή του.

Για τον σκοπό αυτόν, υπογράφηκε στις 21/09/2018, και αναμένεται να λάβει ΦΕΚ, νέα ΚοινήΥπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών καιΠαιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, με την οποία εξορθολογίζεται το πλαίσιο που διέπει τημεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφασηαντικαθιστά την προηγούμενη ΚΥΑ 24001/2013 (Β’ 1449) και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της αρμόδιας Ομάδας ΔιοίκησηςΈργου για τη μεταφορά μαθητών.

Η νέα ΚΥΑ καταργεί, τροποποιεί και εισάγει νέες διατάξεις, σε σχέση με την προηγούμενη, μεστόχο τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, ευελιξίας και ορθότερης παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου, την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμωνπόρων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών θα συγκαλέσει προσεχώς ομάδα έργου, που θααποτελείται από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, για την επανεξέταση τουμαθηματικού τύπου μέσα από τον οποίο προκύπτει η αποζημίωση των μεταφορικών μέσων.

Τέλος, το ΥΠΕΣ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, βρίσκεται στο τελικό στάδιοεπεξεργασίας πρότυπου σχεδίου διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), γιατην ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες της χώρας.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από τηνΠεριφέρεια Πελοποννήσου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46545/06-09-2018 έγγραφο και, μόλις περιέλθει ησχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ