Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ανδριανός: Εκκρεμεί ο επανέλεγχος της μελέτης της επέκτασης του δικτύου του Αναβάλου για να ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπράτησης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:05:00 μ.μ. |
Ανδριανός: Εκκρεμεί ο επανέλεγχος της μελέτης της επέκτασης του δικτύου του Αναβάλου για να ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπράτησης
Στην 1348/7-9-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τη συνεχή καθυστέρηση στην υλοποίηση του 6ου υποέργου προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι και Φίχτια, απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλης.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου στην περιοχή του Ανάβαλου της ΠεριφερειακήςΕνότητας (Π.Ε.) Αργολίδας είναι η κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων καιδεξαμενών αποθήκευσης νερού. Τα επιμέρους προτεινόμενα έργα διακρίνονται ωςακολούθως:

-Δίκτυα μεταφοράς νερού άρδευσης

Αφορούν στην κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού στις περιοχές Φίχτια και Κουτσοπόδι. Ειδικότερα, οι αγωγοί μεταφοράς στην περιοχή του Κουτσοποδίου επιμερίζονται σε δύο δίκτυα μεταφοράς.

- Αντλιοστάσια νερού άρδευσης

Αφορούν στην κατασκευή τεσσάρων (4) αντλιοστασίων στις περιοχές του Αραχναίου(αντλιοστάσια Α01 & Α02) και των Φιχτίων (αντλιοστάσια Α22.1 & Α22.2), τα οποία και θατροφοδοτούν τους αντίστοιχους αγωγούς μεταφοράς.

- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού άρδευσης

Προβλέπεται η κατασκευή συνολικά οκτώ (8) δεξαμενών αποθήκευσης νερού.

Όσον αφορά στο υποέργο «Βελτιώσεις Έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης απόδίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Ν. Αργολίδας»,σημειώνεται ότι έχει μεταφερθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 μετην αριθμ. 5063/28-07-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων τουΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485.

Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

- Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες,Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας, μεπροϋπολογισμό 4.073.028,60 €

- Αρχαιολογία, με προϋπολογισμό 450.000,00 €

- Απαλλοτριώσεις, με προϋπολογισμό 750.000,00 €

- ΔΕΗ, με προϋπολογισμό 500.000,00 €

- Αποζημιώσεις με προϋπολογισμό 500.000,00 €

- Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σεΚουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας, με προϋπολογισμό7.896.600,00 €

Με το αριθμ. πρωτ. 384/18053/02-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων καιΑγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ διαβιβάστηκε, κατ’ εντολή του Γενικού ΓραμματέαΑγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, στη ΔιεύθυνσηΤεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία είχε συντάξει και είχε εγκρίνει τηνυπόψη μελέτη, φάκελος συμβατικών τευχών δημοπράτησης και σχεδίων, προκειμένου ναπροβούν σε επικαιροποίηση αυτών, σύμφωνα με την 29 ΕΣ/2017 (ΦΕΚ Β3074/06.09.2017) απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ΔημοσίωνΣυμβάσεων).

Επισημαίνεται ότι το αρχικά εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιώνπου προβλεπόταν με την αριθμ. πρωτ. 469/22-01-2015 Απόφαση της Ειδικής ΥπηρεσίαςΕφαρμογής ΠΑΑ 2007-2013/Μονάδα Β3 προέγκρισης της δημοπράτησης του ανωτέρωέργου, ήταν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Με το αριθμ. πρωτ. 2069/13-03-2018 έγγραφο τουΓενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤδιαβιβάστηκε στην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών)του ΥΠΑΑΤ η επικαιροποιημένη μελέτη του ανωτέρω υποέργου. Μετά τον έλεγχό της από τηνως άνω αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών) τουΥΠΑΑΤ, διαπιστώθηκαν ουσιώδεις ελλείψεις, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη τηδημοπράτηση του υποέργου.

Με το αριθμ. πρωτ. 2410/12-07-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΑγροτικήςΠολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ διαβιβάστηκε εκ νέου, ωςδιορθώθηκε, η επικαιροποιημένη μελέτη του ανωτέρω υποέργου, η οποία, αφού ελέγχθηκελεπτομερώς, επεστράφη με το αριθμ. πρωτ. 2680/99637/27-07-2018 έγγραφο της ως άνωαρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για περαιτέρωδιορθώσεις.

Με το αριθμ. πρωτ. 222550/53968/05-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών ΈργωνΠεριφέρειας Πελοποννήσου, διαβιβάστηκε, ως διορθώθηκε (μετά το αριθμ. πρωτ.2680/99637/27-07-2018 προαναφερθέν έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων καιΑγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ), η μελέτη του ανωτέρω υποέργου. Ως εκ τούτου, εκκρεμείο επανέλεγχός της, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπράτησηςβάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ