Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Επιδαύρου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:08:00 μ.μ. |
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Επιδαύρου
 Ο Δήμαρχος Επιδαύρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ατό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης του Δήμου Επιδαύρου με αριθμό 36/2018 και με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 227.952,86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Επιδαύρου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8 καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Επιδαύρου στη διεύθυνση: www.epidavros.gr 

β) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ