Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

Δημόσια διαβούλευση για την "Οριοθέτηση - Διευθέτηση του ποταμού Ερασίνου"

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:22:00 π.μ. |
Δημόσια διαβούλευση για την "Οριοθέτηση - Διευθέτηση του ποταμού Ερασίνου"
 Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 114092/31-05-2019 (σχετ. 106697) έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους. 

Είδος Φακέλου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Οριοθέτηση- Διευθέτηση ποταμού Ερασίνου Π.Ε. Αργολίδας», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 2ης Ομάδας με α/α 15, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) στη Δ.Ε. Άργους, Δήμου Άργους – Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: 
Από 13 - 06 - 2019 έως 01 - 08 - 2019 

 Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: 
από 13 - 06 - 2019 έως 18 - 07 - 2019 

 Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού . 

 Πληροφορίες: κ. Π. Βρουστούρης (τηλ. 2710 237778) 
 Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών κ.λ.π. πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:  Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας 

 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας 
 Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
 Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr 

Ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ