Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Πρόσληψη προσωπικού στο ΚΔΑΠμεΑ στην Πυργέλα Άργους

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:43:00 μ.μ. |
Πρόσληψη προσωπικού στο ΚΔΑΠμεΑ στην Πυργέλα Άργους
Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Νομού Αργολίδας, προκειμένου να στελεχώσει τις Δομές ΚΔΑΠμεΑ, ΑΡΙΑΔΝΗ Ι και ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ που θα λειτουργήσει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019 – 2020, προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, όπως κατωτέρω εξειδικεύεται, για διάφορα χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν στις συμβάσεις που θα καταρτισθούν, εντός της περιόδου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31ηΙουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, για τη θέση που επιθυμούν να καταλάβουν: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση, τίτλους σπουδών (κατά περίπτωση αιτούμενα), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (κατά περίπτωση αιτούμενη), αποδεικτικά προυπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας (κατά αιτούμενη ειδικότητα), πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία και κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.

Τίτλοι , πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης, θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα. Θα λαμβάνονται υπόψη τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένοι είτε από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διαεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληροφόρησης) είτε από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων). Οι άρρενες υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα προσκομίσουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα, αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία, σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου και θα καθοριστεί εντός του χρονικού πλαισίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020 και ο εργαζόμενος θα υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτός. Για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης, η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, το δε ημερήσιο ωράριο απασχόλησης θα καθορίζεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται, θα καθοριστούν με τη σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, στο μισθωτό θα δύναται να ανατεθούν και έτερα καθήκοντα, συναφή ή μη συναφή με την ειδικότητά του, εντός του νομίμου και συμβατικού ωραρίου απασχόλησης, χωρίς να δικαιούται επιπλέον ιδιαίτερης αμοιβής.

Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως την παρούσα προκήρυξη και όλους τους όρους αυτής, καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, παραιτούμενος οποιασδήποτε ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης.

Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή να ανακληθεί, χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Αργολίδας.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Αργολίδας με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι:

_ ΟΔΗΓΟΥ με δίπλωμα 4ης κατηγορίας (Επαγγελματικό) με κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι.

_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ Ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (παιδοκόμος-συνοδός) με τουλάχιστον απολυτήριο Β΄θμιας Εκπ/σης και εμπειρία στην εκπαίδευση ΑΜΕΑ.

_ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ξυλογλύπτης, ξυλουργός, γλύπτης, κεραμικά κ.α.) με τουλάχιστον απολυτήριο Β΄θμιας Εκπ/σης ή απόφοιτοι ΟΑΕΔ.

_ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (μουσικός, εικαστικός, θεατρολόγος) με τουλάχιστον απολυτήριο Β΄θμιας Εκπ/σης και εμπειρία στην εκπαίδευση ΑΜΕΑ.

_ ΓΥΜΝΑΣΤΗ (ΠΕ) με εμπειρία στην εκπαίδευση ΑΜΕΑ.

_ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕΙ) με εμπειρία στη εκπαίδευση ΑΜΕΑ.

_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

_ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (ΑΕΙ) με εργασιακή εμπειρία στα ΑΜΕΑ.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα), θα κατατίθενται από 22/7/2019 έως 7/8/2019, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09.00 – 13.00, απευθείας ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Αναστασία Φιλίππου-Παπαγεωργοπούλου (Πρόεδρος Συλλόγου ΑΜΕΑ Αργολίδας), Αγγελοπούλου και Δράσσα, Αγία Τριάδα Μιδέας, Τ.Κ.: 21055,(τηλ. 6944226737), εντός κλειστού φακέλου, στον οποίον θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεων 2019-2020 και η αιτούμενη ειδικότητα.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διενεργηθούν τη χρονική περίοδο από 8/8/2019 έως 14/8/2019 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού του Συλλόγου με τους υποψηφίους.

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων
με Αναπηρίες Ν. Αργολίδας
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ