ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:24:00 μ.μ. | | |
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ΦΕΚ 87Α΄], ως ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου . 

Την υπ. αριθ.15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 [ΦΕΚ40/29.2.2012], τεύχος Α, « Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012»,ως ισχύουν. 

Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, ως ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4647/2019,[ ΦΕΚ 204Α/16-12-2019], αναφορικά με τον ορισμό άμμισθων Αντιδημάρχων,
Τον ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ Β΄3022/1.9.2017.

7.Την υπ’αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 2.9.2019 έως και 31.8.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας και ορίζουμε, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως επιπλέον Αντιδημάρχους, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 2-1-2020 έως 31-12-2020 και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες:

1ον στον κ. ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Λειτουργίας γραφείων φυτικής - ζωϊκής παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
Λειτουργίας του Τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.

2ον Στον κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
Συντονισμού για την αποκατάσταση βλαβών.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, θα είναι άμμισθοι.

Δ. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί μία φορά σε μία [1] ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών


Δημήτριος Καμπόσος
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ