ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

6 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Άργους Μυκηνών για πυρασφάλεια

6 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Άργους Μυκηνών για πυρασφάλεια
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Φύλακες Πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά [7] ημέρες και αρχίζει από την 16 /5/ 2020 έως και την 22 / 5 /2020. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα για πειθαρχικούς λόγους. 

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [ καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση], με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προυπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης, 

2. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας, 

3. Τίτλο σπουδών 

4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου [ Α.Φ.Μ.] καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι [ Αριθμός Μητρώου Ικα] και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης [ ΑΜΚΑ]. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα: 

Α. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση [ κοινή και στην υπηρεσία], απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ότι δεν είναι υπόδικος/ ή και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, ότι δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, και 

Β] Εάν τους τελευταίους δώδεκα [12] μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.2190/1994 με την ειδικότητα του εποχιακού εργαζόμενου ή για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [ υποψήφιος] έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [ έναρξη και λήξη]. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 16 /5/2020 έως και 22 /5/2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [ 07: 00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.], στην έδρα του Δήμου Αργους-Μυκηνών, επί της οδού Καποδιστρίου 9-11 και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με άλλο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της έδρας του δήμου Αργους-Μυκηνών, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου μας και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο ΑργουςΜυκηνών, στα τηλέφωνα 2751360043, 2751360071, κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ