ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Πέντε θέματα της Αργολίδας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πέντε θέματα της Αργολίδας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ 

 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΙΝΑΧΟΥ & ΞΕΡΙΑ” Π/Υ :270.000,00 €, ΚΩΔ.:2014ΕΠ52600002, cpv: 45246400- 7, κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 88180 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2.  Μερική τροποποίηση απόφασης αριθμ.576/2020 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω αντικατάστασης μελών Επιτροπής. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

3.  Έγκριση πρακτικού Α επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ” ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

4.  Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΙΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 7 (Α΄ΦΑΣΗ), Π/Υ:650.000,00 € με ΦΠΑ Κωδ. Έργου: 2017ΕΠ52600011, CPV: 45233120-6 ΚΩΔ.ΕΣΗΔΗΣ:87374 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

5.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας περί της μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 96/2020 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (υπόθεση αγωγή αποζημίωσης Αθανασίου Σταυράκη) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

6. Έγκριση πρακτικού για την απόσυρση μηχανημάτων έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 122526 ΙΧ και ΜΕ 122535 ΙΧ της Π.Ε. Κορινθίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

7.  Έγκριση όρων του ανοιχτού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών και συγκρότηση επιτροπής/ αξιολόγησης με τίτλο «Αποχιονισμός περιόδων 2019-2020 και 2020-2021 οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας”. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

8.  Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) Προϋπολογισμού: # 60.000,00 € # καθώς και της συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

9.  Έγκριση Πρακτικού Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και παρακολούθησης του Ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά ατόμων ΑμεΑ από και προς το «Ευθύμειο Κέντρο», προϋπολογισμού 187.380,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005902344 2019– 11- 25) ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 81847 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

10.  Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC006641831) της Π.Ε . Κορινθίας για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Κορινθίας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

11.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Κορινθίας σχετικής με υπόθεση του κ.Δημητρίου Φλεβάρη ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

12. Έγκριση τροποποίησης της αρ.2169/19.6.2019 (ΑΔΑ:6ΤΟΓ7Λ1-ΛΝΔ) Απόφασης Ο.Ε. και ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το είδος βασικής υλικής συνδρομής μέλι, στα πλαίσια της διενέργειας του Ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ»,συνολικού π/υ: 287.060,03 € χωρίς Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

13.  Έγκριση της υπ.αρ.οικ. 120382/15999/2020(ΑΔΑ: ΨΞ297Λ1- Φ2Ζ) Απόφασης Περιφερειάρχη ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

14.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στα πλαίσια της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτων των ορίων μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ” π/υ 168.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

15.  Έγκριση ακύρωσης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ” π/υ 45.000 με ΦΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

16. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ»στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

17.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ” π/υ 400.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

18. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΡΑΣΙΝΑΣ” Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

19.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 27 ΣΚΑΛΑ – ΓΕΡΑΚΙ- ΒΑΜΒΑΚΟΥ – ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΟΥΣΗΣ , ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΖΑΡΑΦΩΝΑΣ ΑΓΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΖΙΤΖΙΝΑ” π/υ 400.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

20. Έγκριση 2ουπρακτικού ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

21.  Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας” , π/υ: 58.900,87 € (συμπ. ΦΠΑ), όρων Διακήρυξης και μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ενστάσεων. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

22.  Έγκριση πρακτικού για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών και βεβαίωση παροχής υπηρεσιών, που αφορούν προμήθειες έτους 2020. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

23. Εγκριση για εκποίηση λόγω ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας επιβατικών Ι.Χ. και μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Π.Ε. Μεσσηνίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

24.  Ορισμός δικηγόρου με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α85/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

25.  Ορισμός δικηγόρου με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α87/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

26. Ορισμός δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδώσει το α.π. 23991/2-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας και την αμοιβή αυτού ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

27. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΡΔΑΜΥΛΗ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ (2019)» - Α/Α 88386 στο ΕΣΗΔΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 28.  Έγκριση πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΜΕΝΟ ΜΩΛΟ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προυπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 

29.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας σχετικά με την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της Ν23/2020 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

30.  Έγκριση όρων της διακήρυξης του έργου: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(2020)” π/υ 350.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με ποινικές ρήτρες του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)” π/υ 600.000 ευρώ αναδόχου ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

32.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης της δικηγόρου Καλαμάτας κ.Πολυτίμης Μπεγέτη σχετική με τυχόν δικαστικές ενέργειες εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου για αξιόποινες πράξεις που έχουν συντελεσθεί στην περιοχή “Μπιρμπίτα” του Δήμου Καλαμάτας ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

33.  Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με ερωτήματα που τίθενται στο α.π. 25775/11-6-2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων και Περιουσίας της ΠΕ Μεσσηνίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

34. Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και την ανάδειξη μειοδότη του έργου: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ – ΛΟΓΓΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΥΛΟΣ” π/υ 247.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

35. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΆΓΚΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΛΌΓΩ ΚΑΘΙΖΉΣΕΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΊΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΝΙΟΧΩΡΙ- ΧΩΡΑ- ΡΑΧΕΣ» Προϋπολογισμού: 200.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

36.  Έγκριση παράτασης διάθεσης μέχρι 31/12/2020 του κρατικού μηχανήματος Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου Ι.Χ.Μ.Ε. 122088, σαρώθρου εργοστασίου κατασκευής IVECO , στο δήμο ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης νομού Κορινθίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

37.  Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών και ορών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (αρ.10) ΚΙΒΕΡΙ – ΑΣΤΡΟΣ” π/υ 250.000 ευρώ απο πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

38. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένων τμημάτων και βελτίωση χάραξης της επαρχιακής οδού Βλαχοκερασια- Κολλίνες” π/υ 700.000 ευρώ , αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

39.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΧΕΣ – ΧΩΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙΟ”” π/υ 300.000 ευρώ , αναδόχου ΚΟΤΣΙΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

40.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ”” π/υ 150.000 ευρώ , αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

41.  Ματαίωση σύναψης δημόσιας σύμβασης και επανάληψη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ” π/υ 130.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

42. Ματαίωση σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ)” π/υ 250.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΕΔΡΑΣ 

43. Έγκριση ή μη Γνωμοδότησης και αμοιβής του δικηγόρου Τρίπολης κ. Νικολάου Κατσή σχετικής με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ,. 319/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

44.  Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κατά την ακροαματική διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου 2020 ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κυπαρισσίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

45.  Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των αναφερομένων στο α.π. 133235/13/15-6-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

46.  Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

47. 140548-35073 Έγκριση: 1.σκοπιμότητας και των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου "Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" 2. Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού και Ενστάσεων" Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

48.  Έγκριση : 1.σκοπιμότητας και των όρων της υπ΄ αριθ. 2/2020 Ανακοίνωσης "Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου , στα πλαίσια του έργου Green Building του προγράμματος ENI CBC MED 2.Σύστασης & συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων & ενστάσεων Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

49. Έγκριση του Πρακτικού του Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργουμε συστημικό αριθμό 90139: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας», προϋπολογισμού: 210.000,00 €. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

50. Έγκριση διακοπής της διαδικασίας ανάθεσης των έργων: 1.“ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΖΕΜΕΝΟ”, προϋπολογισμού: 60.000,00€, 2.“ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΖΙΚΑ”, προϋπολογισμού: 60.000,00€ και 3.“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΖΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ”, προϋπολογισμού: 60.000,00€. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

51. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ με την 1η Σ.Σ. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΑΡΙ», Προϋπολογισμού : 30.000,00€ με ΦΠΑ Χρηματοδότηση: 5o ΕΑΠ Αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Β.ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗ .Ε.Δ.Ε.» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

52.  Έγκριση του Πρακτικού του Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργουμε συστημικό αριθμό 84310: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥΘΟΑ», προϋπολογισμού: 237.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

53. Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 711.290,32 €, αναδόχου «ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

54. Έγκριση της με αριθμ. Πρωτ. 146696/977/29-6-2020 απόφασης Περιφερειάρχη ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ