Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Καταργείται το έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:17:00 μ.μ. | |
Καταργείται το έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου
Σε κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου και σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου προχώρησε με απόφασή του το N.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄45) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 1 και 4, 20 παρ. 3 και 40 παρ.11. 2. Την υπ' αρ. ΓΔ 1018/2022767/06.07.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του N.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίζει: 

Άρθρο 1 1. Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου, μετά την παρέλευση της 31.07.2020, καταργείται. 2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Ναυπλίου στο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018, Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με έδρα το Ναύπλιο, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του. 3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ναυπλίου ορίζεται η 01.08.2020, ημέρα Σάββατο. 

Άρθρο 2 1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ναυπλίου, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες της περίπτωσης 

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Ναυπλίου κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου κατά το άρθρο 15 παρ. Ιτου ν. 4512/2018. 

β) Προϊστάμενος τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 και 4 περ. α) του ν. 4512/2018 ο πρώην Έμμισθος Υποθηκοφύλακας Δημήτριος Τανταλίδης του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ797465), που υπηρετούσε στο καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου του άρθρου 1 της παρούσας. 

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την μεταφορά και ένταξη στο Ν.Π.Δ.Δ. του υπηρετούντος στο καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στην ίδια παράγραφο νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, το Υποκατάστημα Ναυπλίου, που, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020 

Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ