ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Προκήρυξη πρόσληψης παιδιάτρου στο ΔΟΚΟΙΠΑΝ Δήμου Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:22:00 μ.μ. | |
Προκήρυξη πρόσληψης παιδιάτρου στο ΔΟΚΟΙΠΑΝ Δήμου Ναυπλιέων
Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΑΝ ην πρόσληψη ενός/μιάς (1) Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας έντεκα (11 ) μηνών αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγοντας την 31/7/2021. 

• Έργο του/της ανωτέρω θα είναι η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς του Νομικού Προσώπου ,όπως αυτή προβλέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017) 

• Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΑΝ 
• Το ποσό της αμοιβής του/της αναδόχου ανέρχεται στις 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. 

• Ο/η ανάδοχος δεν δικαιούται επίδομα εορτών καθώς άδεια και επίδομα αδείας • Ο/η ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή του με βάση δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ. 

• Η εκτέλεση έργου του /της παιδιάτρου δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών του Ν.Π. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 67 ετών 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη υποδικία δικαστική συμπαράσταση ) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• Έντυπη αίτηση 
• Αντίγραφο Πτυχίου 
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
• Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
• Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 
• Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
• Φωτοτυπία Δ.Α.Τ. 
• Βιογραφικό σημείωμα 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη δήλωση των 2 και 3 της ανωτέρω με τίτλο «γενικά προσόντα πρόσληψης» 

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγμένων για το συγκεκριμένο έργο και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : 
α) είτε αυτοπροσώπως 
β) είτε ηλεκτρονικά στο dpvsnaf@gmail.com Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ,πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή .Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΔΟΚΟΙΠΑΝ –στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 55 Ναύπλιο ΤΚ 21100 απευθύνοντάς την, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κας Μαρίας Κόλλια 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση σε ημερήσια τοπική εφημερίδα ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα του Ν.Π. ή του Δ Ναυπλιέων εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες . (ΛΗΞΗ 05-09-2020 ) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΚΟΙΠΑΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΝΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ