ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ναύπλιο: Νέους αντιδημάρχους όρισε ο Δ. Κωστούρος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 4:30:00 μ.μ. | | |
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκαν α) με τις όμοιες του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, και του άρθρου 5 του Ν.4623/19 « ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα » και β)συμπληρώθηκαν με εκείνες της παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/19 ( Α’ 167)« Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και με εκείνες του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 που αφορούν τον ορισμό των άμισθων αντιδημάρχων.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

3. Την υπ' αριθ.28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4.Τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 και 48/ 22119/7-4-20520 σχετικές με τον ορισμό Αντιδημάρχων.

5.Το γεγονός ότι στον Δήμο Ναυπλιέων μπορεί να ορισθούν 5 έμμισθοι και 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη της περ. ι ́ της § 1 αυτού, που προστέθηκε με το άρθρο 44 § 3 του ν. 3979/2011, κατά την οποία ο δήμαρχος «μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 379 τευχ.Β/ 12-2-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε από 06-09-2020 μέχρι και 05-09-2021 τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπλιέων :

1. Γαβρήλο Σταύρο

2. Δρούγκα Γεώργιο

3. Ζέρβα Χρήστο

4. Λυκομήτρο Αλέξανδρο

5. Μπαρού Ραφαήλ


Β. Ορίζουμε από 06-09-2020 μέχρι και 05-09-2021 τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπλιέων :

1. Αναστασίου -Σμυρναίου Κωνσταντίνα

2. Λέντζο Παναγιώτη


Γ. Μεταβιβάζουμε στους ανωτέρω αντιδημάρχους τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Στον κ. Γαβρήλο Σταύρο μεταβιβάζουμε την ευθύνη , τον συντονισμό και την εποπτεία της πολιτικής προστασίας.

2. Στον κ. Δρούγκα Γεώργιο μεταβιβάζουμε την ευθύνη , τον συντονισμό και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ήτοι του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών, εσόδων και περιουσίας και Ταμείου και την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών.

3. Στον κ. Ζέρβα Χρήστο μεταβιβάζουμε

α) την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση :

- με ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

- με τη λειτουργία του αρχείου

- με κληρονομιές και κληροδοτήματα ευεργετών του Δήμου

- με το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης

β) την υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση πολιτικών γάμων, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις .

4. Στον κ. Λυκομήτρο Αλέξανδρο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) τον συντονισμό , την εποπτεία και ευθύνη :

- της υπηρεσίας αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

- του ελέγχου κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων του δήμου καθώς και της υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών

- της λειτουργίας και εποπτείας υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου.

β) την υπογραφή των αδειών και των βεβαιώσεων των λαϊκών αγορών.

5. Στον κ. Μπαρού Ραφαήλ μεταβιβάζουμε την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία του Δήμου και ειδικότερα:

- τη λειτουργία και εποπτεία του κοινωνικού ιατρείου ,του κοινωνικού φαρμακείου, του κοινωνικού φροντιστηρίου

- τη διοικητική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ

- τη διενέργεια και οργάνωση της σίτισης απόρων, όταν αυτό απαιτείται

- τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δ.Ναυπλιέων

6. Στην κα. Αναστασίου -Σμυρναίου Κωνσταντίνα μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες που αφορούν:

- Τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής

- Ισότητας των φύλων

- τη λειτουργία των Κ.Ε.Π του Δήμου

- τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου

7. Στον κ. Λέντζο Παναγιώτη μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν:

- τη λειτουργία novoville και της γενικότερης διαχείρισης αιτημάτων δημοτών

- τις απεντομώσεις χώρων

- τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα

- τη συντήρηση , λειτουργία και ανάπτυξη παιδικών χαρών.


Δ. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα είναι υπεύθυνοι για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ε. Ορίζουμε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους και τους ανατίθεται χωρίς αμοιβή

- στον κ. ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ η ευθύνη , ο συντονισμός και η εποπτεία :

- του τομέα του δημοτικού φωτισμού

- του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού

- της λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου

- στον κ. ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ η ευθύνη , ο συντονισμός και η εποπτεία :

- της λειτουργίας του γραφείου φυτικής – ζωικής παραγωγής, του γραφείου αλιείας, του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του τμήματος αγροτικής παραγωγής και αλιείας

- των θεμάτων των εγγείων βελτιώσεων

Εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω εντεταλμένους Δημ. Συμβούλους να υπογράφουν με εντολή Δημάρχου , υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας τους.

ΣΤ. Οι αρμοδιότητες καθαριότητας , αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης και η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτριου Κωστούρου .

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Λέντζος Παναγιώτης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου , τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων , στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος .

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
Κωστούρος Ι. Δημήτριος


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ