ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Σε 6ωρες μετέτρεψε τις συμβάσεις 10 Σχολικών Καθαριστριών ο Δήμος Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:05:00 μ.μ. | | |
Σε 6ωρες μετέτρεψε τις συμβάσεις 10 Σχολικών Καθαριστριών ο Δήμος Ναυπλιέων
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου μετατρέπονται οι 3ωρες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 10 Σχολικών Καθαριστριών σε 6ωρες.

Όπως αναφέρει η απόφαση:


Σύμφωνα με την αριθμ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από του τους Δήμους με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ 3324/τ.Β/7- 8-2020) , όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 51938/18-8-2020 όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ 3447/τ. Β΄/18-8-20)και με την αριθμ. 52878/21-8-2020 όμοια ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/22-8-2020), και μετά την προβλεπόμενη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφαση τηςΕπιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως), για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ο Δήμος προέβη στην πρόσληψη 28 καθαριστριών για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων .

Εκ των ανωτέρω θέσεων οι έντεκα (11) θέσεις αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης και οι (17)θέσεις
μερικής απασχόλησης . Οι θέσεις καλύφθηκαν κατόπιν της με την αριθμ. πρωτ. 12196/20-8-2020 ορθής
επανάληψης της ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τους με αριθμ. πρωτ.13118/4-9-2020 τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και τις με αριθμ. 1536/4-9-2020,1575/11-9-2020και 1787/6-10-2020 αποφάσεις Δημάρχου με θέμα “Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Ναυπλιέων .

Στη συνέχεια όμως και μετά την έναρξη της εργασίας του εν λόγω προσωπικού απεδείχθη ότι η
μερική απασχόληση των δέκα (10) εξ αυτών συμβασιούχων δεν επαρκεί για την εκτέλεση των
καθηκόντων που καλούνται να διεκπεραιώσουν τόσο λόγω του μεγέθους των σχολικών μονάδων, του
συνόλου των μαθητών που φοιτούν σε αυτά και κυρίως των μέτρων προστασίας που επιβάλλεται να
τηρούνται λόγω της περιόδου που διανύουμε προς αντιμετώπιση της μετάδοσης του covid-19 σύμφωνα
με τον ΕΟΔΥ.


Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν.4483/2017: «συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους».

Για τους ανωτέρω αναφερομένους λόγους και δεδομένης της δυνατότητας τροποποίησης του ωραρίου
εργασίας των συμβασιούχων μερικής απασχόλησης (3ωρου) καθαριστριών σχολικών κτιρίων, κρίνεται
απαραίτητη και επιτακτική η ανάγκη λήψης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους εφόσον και οι ίδιοι δήλωσαν ότι το επιθυμούν κατόπιν των ανωτέρω αιτήσεών
τους.

Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 34 Ν.4713/20, όπως προστέθηκε από το άρθρο πέμπτο της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 161/22.08.2020 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 2 του Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α')και το με αριθμ. πρωτ. 53108/24-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης , η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.

Με την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ποσού 11.640 €, που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και
συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 70.6041.006 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχολικών
μονάδων » και ποσού 3.080€ που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.
70.6054.004 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων », του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Η δαπάνη που προκαλείται για το επόμενο έτος θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε:

Α. Την έγκριση της αύξησης του ωραρίου εργασίας των παρακάτω υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ
Προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ως εξής :

1.Σοφία Κ..... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε τριάντα (30) ώρες.
2.Ελένη Μ..... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε τριάντα (30) ώρες.
3.Ivana P.... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε τριάντα (30) ώρες.
4.Eλισάβετ Ρ.... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε είκοσι (20) ώρες
5.Δήμητρα Κ..... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε τριάντα (30) ώρες.
6.Μαρία Μ..... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε είκοσι (20) ώρες
7.Όλγα Μ....... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε τριάντα (30) ώρες.
8.Ευδοξία Χ............ από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε τριάντα (30) ώρες.
9. Δήμητρα Μ.......... από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε τριάντα (30) ώρες.
10.Nικόλαος Τ........ από δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως σε είκοσι πέντε (25) ώρες

Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου εργασίας θα βαρύνουν αντίστοιχα τους 70.6041.006 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων » και Κ.Α. 70.6054.004 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων »του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2020 και θα καλυφθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.

Αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών .
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ