Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Σύλλογος Πολίτικων Συνταξιούχων Άργους - Μυκηνών: Οι αντισυνταγματικά παρακρατηθείσες συντάξεις, πρέπει να αποδοθούν στο ακέραιο

Σύλλογος Πολίτικων Συνταξιούχων Άργους - Μυκηνών: Οι αντισυνταγματικά παρακρατηθείσες συντάξεις, πρέπει να αποδοθούν στο ακέραιο
Την περίοδο αυτή λέγονται, συζητούνται, γράφονται και ακούγονται πολλά, σχετικά με τα αναδρομικά των νόμων που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και πρέπει να λάβουν οι πολιτικοί συνταξιούχοι. Προσπαθήσαμε να κωδικοποιήσουμε, όσο μπορέσαμε, την πραγματικότητα και σας ενημερώνουμε.

Με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και σας κοινοποιήσαμε με μαίιλ, οι πολιτικοί συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά μόνο για τις κρατήσεις του Ν. 4093/2012 και μόνο για το διάστημα 11-06-2015 έως 13-05-2016. Όσοι τα εισπράξουν οφείλουν να κάνουν συμπληρωματικές – τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016.

Επειδή μας ρωτάτε και μάλιστα μερικοί επίμονα, αν πρέπει να προσφύγετε σε ένδικα μέσα για δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών.

Πάγια και ξεκάθαρη θέση του Συλλόγου μας και της ΠΟΠΣ είναι, ότι οι αντισυνταγματικά παρακρατηθείσες συντάξεις, πρέπει να αποδοθούν στο ακέραιο από την εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 (για 41 μήνες) σε όλους τους δικαιούχους, έντοκα, με πολιτική απόφαση. Η δικαστική προσφυγή είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και υποβάλλεται μέσω δικηγόρου επιλογής του καθενός και σε καμία περίπτωση ούτε ο Σύλλογός μας ούτε η ΠΟΠΣ νομιμοποιείται να υποβάλλει ομαδικές προσφυγές.

Η ψηφισθείσα τροπολογία όμως δημιούργησε νέα δεδομένα και αναπάντητα ερωτήματα, με βασικό αν είναι συνταγματική, αφού απαγορεύει την προσφυγή σε ένδικα μέσα σε όσους εισπράξουν τα αναδρομικά. Σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν ήδη καταθέσει δικαστικές προσφυγές, μπορούν να τα εισπράξουν και να αναμένουν τις δικαστικές αποφάσεις. Όσοι κρίνουν κι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν προσφυγή μέχρι την κατάθεση των αναδρομικών, που όπως ανακοινώθηκε θα γίνει με τη σύνταξη του Νοέμβρη, στις 29-10-2020 και στη συνέχεια να τα εισπράξουν. Όσοι δεν προλάβουν αλλά επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικά, μπορούν να μην εισπράξουν τα αναδρομικά και με τη νομική συμβολή δικηγόρου της προσωπικής τους επιλογής, να τα καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσφύγουν δικαστικά μέσα στο 2020 για να προλάβουν την παραγραφή των απαιτήσεων του 2015.

΄Όσον αφορά κληρονόμους αποβιωσάντων συναδέλφων που ήταν εν ζωή στο επίμαχο 11μηνο ή σε μέρος αυτού, αν επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικά, οφείλουν να ενεργήσουν ανάλογα με όσα αναγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Όσοι όμως επιθυμούν άμεση είσπραξη, οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα που εξήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός κ. Βρούτσης όταν τεθεί σε λειτουργία. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή αίτηση στον ΕΦΚΑ, μπορούν μέσα στο 2020, αφού αναγράψουν όλα τα συνταξιοδοτικά στοιχεία του θανόντος και αφού συνυποβάλουν τα παρακάτω: ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου συνταξιούχου – πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών – φωτοτυπίες ταυτοτήτων κληρονόμων – πράξη αποδοχής κληρονομιάς – φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης των κληρονόμων που να φαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ, και αν ο αποκλειστικός κληρονόμος είναι μόνο σύζυγος, πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο ότι ο γάμος ήταν σε ισχύ (μη λύσεως του γάμου) την ημέρα του θανάτου του δικαιούχου συνταξιούχου.

Συνάδελφοι

Τα ενημερωτικά στοιχεία που σας στέλνουμε είναι αποτέλεσμα συλλογής και ανταλλαγής απόψεων με την ΠΟΠΣ, από τις ανακοινώσεις της ΣΕΑ και νομικών που μας τις στέλνουν στα γραφεία μας.

Εμείς δεν είμαστε ούτε νομικοί ούτε αρμόδιοι για την επιστροφή των αντισυνταγματικά παρακρατηθέντων.

           Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Καρδαράκος      Δημήτριος Μπάρλας

Άρθρο 1

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και ν.π.δ.δ

1. Ποσά, τα οποία: αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α' 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβέννυνται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.

6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α' 276).

Άρθρο 2 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

Το άρθρο 114 του ν. 4714/2020 (Α'148), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«Άρθρο 114

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α' 40), της υπ' αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 499) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α' 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ, 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβέννυνται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ