ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε Ανδριανό για τον έλεγχο αντισεισμικότητας των σχολείων της Αργολίδας

Στην σχετική 4840/8-3-2021 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τον έλεγχο αντισεισμικότητας των σχολείων της Αργολίδας απάντησε η αρμόδια Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή

Στην απάντηση της Υφυπουργού, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Η μέριμνα για έργα συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής υφιστάμενων διδακτηρίων και για την απόκτηση γης, προγραμματισμό, μελέτη και ανέγερση νέων υποδομών σχολικής στέγης, εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Δήμων (άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’, άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’). Οι Δήμοι σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενημερώνονται για τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως που προκύπτουν στις κτηριακές υποδομές της χωρικής τους αρμοδιότητας και οφείλουν να μεριμνούν για την αντιμετώπισή τους. Είναι σαφές ότι στον ετήσιο προγραμματισμό έργων των Δήμων (άρθ. 266 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν.4172/2013), οι παρεμβάσεις δρομολογούνται συναρτήσει των αναγκών που ανακύπτουν (αντισεισμικής θωράκισης, επισκευής λόγω γήρανσης των υλικών ή πρόκλησης βλαβών από εξωγενείς παράγοντες, λειτουργικών), κατόπιν ιεραρχικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, στο άρθρο 75 παρ. Ι του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» στις αρμοδιότητες του Τομέα ζ) Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβάνεται ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια».

Επίσης, βάσει των οριζόμενων από το Οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο ρόλος του Τμήματος Α ́ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1325/ 22-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας: « (...) Από τις εκατόν έντεκα σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, στις πενήντα μια δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος αντισεισμικότητας την τελευταία δεκαετία. Οι υπόλοιπες ελέγχθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου που ανήκει το κτήριο. Όλες οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου διαχείρισης, πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους τουλάχιστον τρεις ασκήσεις ετοιμότητας».

Τέλος, στο αριθμ. πρωτ. 905/19-3-2021 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, αναφέρονται τα ακόλουθα: (...)1. Σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 117276/ΓΔ4/8-9-2020 και 119553/ΓΔ4/11-9-2020 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το αριθμ. πρωτ. 2018/9-03-2018 της Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε σχολικό έτος συντάσσεται το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης των σχολικών μονάδων όπου περιγράφονται οι ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Το μνημόνιο ενεργειών για την διαχείριση σεισμικού κινδύνου των σχολικών μονάδων επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς από τον αντίστοιχο σύλλογο διδασκόντων.

Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας ενημερώνει τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ασκήσεων ετοιμότητας, οι οποίες μέχρι στιγμής υλοποιούνται ικανοποιητικά παρά την ευρεία εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης.

2. Η υπηρεσία μας με το αρ. Φ.24.1/4071/26-8-2020 έγγραφό της προς τις σχολικές μονάδες, που κοινοποιήθηκε στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους Δήμους, ζήτησε να μεριμνήσουν άμεσα α) για τη διενέργεια ελέγχων από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων για την ασφάλεια όλων των χώρων των σχολικών μονάδων τους και β) για την έκδοση βεβαίωση καταλληλότητας των ελεγχόμενων χώρων από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων που ανήκει η κάθε σχολική μονάδα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι του Νομού Αργολίδας μας ενημέρωσαν ότι, βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης φακέλου ή έχουν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας” (Προσεισμικός Έλεγχος)».
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ