ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη της Π.Ε. Αργολίδας για την συντήρηση - διαμόρφωση του κτιρίου της Πυροσβεστικής Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:43:00 μ.μ. | | |
Προκήρυξη της Π.Ε. Αργολίδας για την συντήρηση - διαμόρφωση του κτιρίου της Πυροσβεστικής Ναυπλίου
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1102/2021 (ΑΔΑ:6ΧΖΜ7Λ1-1ΞΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (ΠΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».

Η εκτιμώμενη αξίας του έργου είναι 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 403.037.14 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα). 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 183328 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ppel.gov.gr). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/10/2021 Ημέρα: Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ