ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Το 3ο Λύκειο Άργους συναντά την ποίηση

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:28:00 μ.μ. | | |
Μαθητές
Α­φι­ε­ρω­μένο στην Παγ­κό­σμια Η­μέρα Ποί­η­σης ή­ταν το «Ερ­γα­στή­ριο Ποί­η­σης» που δι­ορ­γα­νώ­θηκε την Τε­τάρτη 23/3 στο 3ο ΓΕΛ Άρ­γους. 
 Οι φι­λό­λο­γοι της Β΄ τά­ξης του 3ου ΓΕΛ Άρ­γους, με ο­μάδα μα­θη­τών της Β΄ τά­ξης, σε συ­νερ­γα­σία με τον κ. Ι­ω­άννη Γι­α­τράκο, υ­πεύ­θυνο Σχο­λι­κών Δρα­στη­ρι­ο­τή­των της ΔΔΕ Αρ­γο­λί­δας, φι­λο­ξέ­νη­σαν δι­α­δι­κτυ­ακά την έγ­κριτο ποι­ή­τρια κ. Τα­σούλα Κα­ρα­γε­ωρ­γίου.
Κατά τη δι­άρ­κεια του Ερ­γα­στη­ρίου η ποι­ή­τρια μί­λησε για τον «θε­ρα­πευ­τικό» λόγο της ποί­η­σης δι­α­βά­ζον­τας πα­ράλ­ληλα αρ­κετά ποι­η­τικά της έργα. Οι μα­θη­τές έ­χον­τας προ­ε­τοι­μα­στεί κα­τάλ­ληλα σχε­τικά με την «νε­ο­ελ­λη­νική με­τρική» και με­λε­τή­σει αρ­κετά ποι­ή­ματά της α­πηύ­θυ­ναν ε­ρω­τή­σεις για το συ­νο­λικό της έργο, για τις πη­γές έμ­πνευ­σής της κα­θώς και για τα εκ­φρα­στικά μο­τίβα που η ί­δια ε­πι­λέ­γει κάθε φορά να δί­νει ως μορφή στα ποι­ή­ματά της.
Η κ. Κα­ρα­γε­ωρ­γίου α­παν­τών­τας με δι­α­λο­γικό τρόπο εν­θάρ­ρυνε τα παι­διά να εν­τρυ­φή­σουν στην Ποί­ηση. Τέ­λος, ως μια μορφή «ποι­η­τι­κού παι­χνι­διού» και «δη­μι­ουρ­γι­κής γρα­φής», κατά τη δι­άρ­κεια του «Ερ­γα­στη­ρίου», τα πα­ρό­τρυνε να εκ­φρα­στούν προ­σω­πικά γρά­φον­τας έμ­με­τρους ή ε­λεύ­θε­ρους στί­χους πάνω σε θέ­ματα της α­ρε­σκείας τους.
Α­κο­λου­θεί συ­νο­πτικό βι­ο­γρα­φικό ση­μεί­ωμα ποι­ή­τριας:

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ἡ Τα­σούλα Κα­ρα­γε­ωρ­γίου γεν­νή­θηκε στὴν Ἀ­λε­ξάν­δρεια τῆς Αἰ­γύ­πτου τὸ 1954. Ἐρ­γά­σθηκε ὡς φι­λό­λο­γος καὶ σύμ­βου­λος φι­λο­λό­γων στὴ Δη­μό­σια Μέση Ἐκ­παί­δευση. Ἐ­ξέ­δωσε ἐν­νιὰ ποι­η­τικὰ βι­βλία: Fragmentum ἀ­ρι­θμὸς 53 (1986, 1994), Τὸ ἀ­δράχτι ποὺ μα­τώ­νει (1989), Δι­α­σπορὰ (1994), Ποι­η­τικὴ Τε­χνο­λο­γία, (1998), Τὸ με­τρὸ (2004-βρα­βεῖο Γ. Ἀ­θάνα τῆς Ἀ­κα­δη­μίας Ἀ­θη­νῶν), Ἡ χε­λώνα τοῦ Κε­ρα­μει­κοῦ (2011), Τί γί­ναν οἱ μα­στό­ροι; (2014), Ἡ πή­λινη χο­ρεύ­τρια (2019 -βρα­βεῖο Λάμ­πρου Πορ­φύρα τῆς Ἀ­κα­δη­μίας Ἀ­θη­νῶν), Τὰ πή­λινα ποι­ή­ματα (2021), ἕνα βι­βλίο μὲ λυ­ρικὰ ἀ­φη­γή­ματα: Πα­ρά­μυ­θοι (1996), μία συλ­λογὴ δο­κι­μίων: Στὴν αἴ­θουσα τῆς ποί­η­σης (2001), κα­θὼς καὶ με­τα­φρά­σεις ἀρ­χαίας ἑλ­λη­νι­κῆς λυ­ρι­κῆς ποί­η­σης: Σαπφώ, με­τά­φραση-σχό­λια (2009), Ἤ­ριννα: Ἠ­λα­κάτη -σπα­ρά­γματα καὶ ἐ­πι­γράμ­ματα- (2013) καὶ Ναυ­α­γοῦ τά­φος εἰμὶ (2016-βρα­χεῖα λί­στα Κρα­τι­κοῦ Βρα­βείου Με­τά­φρα­σης). Ποι­ή­ματά της ἔ­χουν με­τα­φρα­στεῖ στὰ ἀγ­γλικά, ἱ­σπα­νικά, ἀ­ρα­βικά, γερ­μα­νικὰ καὶ ρου­μά­νικα. Ἡ συλ­λογὴ Τὸ με­τρὸ (Kέ­δρος 2004) με­τα­φρά­στηκε στὰ ἰ­τα­λικὰ ἀπὸ τὴ Gilda Tentorio (Il Metro 2021). (Ὑ­πῆρξε μέ­λος τῆς συγ­γρα­φι­κῆς ὁ­μά­δας τοῦ σχο­λι­κοῦ βι­βλίου Νε­ο­ελ­λη­νικὴ Λο­γο­τε­χνία Θε­ω­ρη­τι­κῆς Κα­τεύ­θυν­σης (ΟΕΔΒ 1999). Εἶ­ναι μέ­λος τῆς Ἑ­ται­ρείας Συγ­γρα­φέων καὶ τοῦ Κύ­κλου τῶν Ποι­η­τῶν καὶ κά­το­χος δι­δα­κτο­ρι­κοῦ δι­πλώ­μα­τος στὴν κλα­σικὴ φι­λο­λο­γία. Ἔ­χει δι­α­τε­λέ­σει πρό­ε­δρος τῆς Πα­νελ­λή­νιας Ἕ­νω­σης Φι­λο­λό­γων. Ἀπὸ τὸ 2007 δι­δά­σκει στὸ Ἐρ­γα­στήρι Ποί­η­σης τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Τά­κης Σι­νό­που­λος.

Τε­λευ­ταῖο βι­βλίο της: Τὰ πή­λινα ποι­ή­ματα, Κέ­δρος 2021.Σὲ με­τά­φρασή της θὰ κυ­κλο­φο­ρή­σουν ἐν­τὸς τοῦ 2022 Τὰ ποι­ή­ματα τῆς Σαπ­φῶς ἀπὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Κέ­δρος.

Η Διευθύντρια
Νικολέττα Ματσιμάνη
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ