ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΔΟΥ Ναυπλίου: Δυο θέσεις σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίων για πρακτική άσκηση

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:35:00 μ.μ. | |
ΔΟΥ Ναυπλίου:
Η ΔΟΥ Ναυπλίου ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίστηκαν οι θέσεις των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.


Συγκεκριμένα, προς ενημέρωση και για εκδήλωση ενδιαφέροντος των σπουδαστών , σας γνωρίζουμε ότι για την Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου έχουν εγκριθεί δύο (2) θέσεις σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για το έτος 2022, για πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου.

Επιπλέον σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1040016 ΕΞ 2022/10.05.2022 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάστασης (Ι.Ε.Κ.) σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

 «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για το έτος 2022»

Στο πλαίσιο της απασχόλησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για πρακτική άσκηση το έτος 2022, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού. 

Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία με τα αντίστοιχα Ι.Ε.Κ., προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία επιδότησης της αμοιβής των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.. 

Στο πλαίσιο του άρθρου 7 της ανωτέρω (β) σχετικής Κ.Υ.Α. που έχει εφαρμογή για το σύνολο του Δημοσίου και σε συνέχεια της (γ) σχετικής εγκυκλίου, ο Τακτικός Προϋπολογισμός της ΑΑΔΕ θα καλύψει για τους ως άνω σπουδαστές Ι.Ε.Κ.: α) τις εργοδοτικές εισφορές για τον κλάδο του ατυχήματος, που ανέρχονται σε 60,66€ για το εξάμηνο ανά σπουδαστή, και β) τις παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, ύψους 391,35€ για το εξάμηνο ανά σπουδαστή. 

Ειδικά, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, Τελωνεία) που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές Ι.Ε.Κ. θα πρέπει, αφού διενεργήσουν την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία για εξασφάλιση επιδότησης της αμοιβής των σπουδαστών Ι.Ε.Κ. και πριν από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, να υποβάλλουν αίτημα εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές και παροχές ασθενείας όπου απαιτούνται, μέσω της οικείας Γενικής τους Διεύθυνσης έως τις 23-5-2022. Στη συνέχεια, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση θα υποβάλλει συγκεντρωτικό αίτημα ανά Υπηρεσία αρμοδιότητας της και αιτούμενο ποσό ανά είδος δαπάνης, προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμ. Α’) της Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 31.5.2022. Αιτήματα που θα υποβάλλονται μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, δεν θα γίνονται δεκτά. 

Η πρακτική άσκηση έτους 2022 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2023, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με την καταβολή της επιδοτούμενης αποζημίωσης των καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο του τιθέμενου χρονικού ορίζοντα λήξης της ως άνω αναφερόμενης Πράξης χρηματοδότησης. 

Όσον αφορά στη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των σπουδαστών ΙΕΚ, θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από το οικείο ΙΕΚ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Με βάση τον ανωτέρω (δ) σχετικό Οδηγό, ο φορέας υλοποίησης του Έργου είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Για τυχόν πληροφορίες/διευκρινήσεις επί της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου απασχόλησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ. με χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου praktiki.iek@inedivim.gr του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά σε μεταφορά ή/και εξασφάλιση πιστώσεων για εργοδοτικές εισφορές, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Α) της Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpdad1@aade.gr. Κατόπιν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το έτος 2022 δεν θα εκδοθεί απόφαση καθορισμού αριθμού των θέσεων σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με χρηματοδότηση της αμοιβής τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ. 

Ο αριθμός των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) που απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, που μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου, σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2022, καθορίζεται ως ακολούθως: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τ.Ε.Ι.ΚΑΙ ΤΕΩΣ Τ.Ε.Ι ( ΝΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ) 
Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 1 
Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 1 
Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 
Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 
Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ 1 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 1 
Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 
Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 
Β’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α΄ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 
Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ 1 
Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 
Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 1 
Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 1 
Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ 2 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 
Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2 
Γ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 
Δ΄ ΤΕΛΩΝΕΊΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.) ΠΕΙΡΑΙΑ 1 
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ 1 
Γ ΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 
Α’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. & ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 
Δ.Ο.Υ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ 1 
Β΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ