ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

Στην Αργολίδα το 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Μαθηματική Εταιρεία
Το τριήμερης διάρκειας 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα «Τα Μαθηματικά ως πυλώνας της διεπιστημονικής προσέγγισης στα σύγχρονα οικουμενικά προβλήματα» πρόκειται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, θα λάβει χώρα από Παρασκευή 04-11-2022 έως και Κυριακή 06-11-2022 στην Αργολίδα και απευθύνεται σε:

-Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Διευθυντές των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπ/σης 
- Διευθυντές των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης 
- Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας Εκπ/σης 
- Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ03 
- Συμβούλους του ΙΕΠ κλάδου ΠΕ03 Εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ03 ως ακολούθως: 

 α)Έναν (01) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 και έναν (01) εκπαιδευτικό ΠΕ70 από κάθε σχολείο των Δ.Π.Ε και Δ.Δ.Ε. Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας και Κορινθίας. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι από κάθε σχολείο είναι περισσότεροι του ενός, θα προτιμηθούν μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας.
 Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διενεργηθεί κλήρωση στη σχολική μονάδα. 

β)Δύο (02) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και τέσσερεις (04) εκπαιδευτικούς ΠΕ03 από κάθε μία από τις Δ.Π.Ε και Δ.Δ.Ε. που εδρεύουν εκτός των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας και Κορινθίας. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι από κάθε νομό είναι περισσότεροι του ενός, θα προτιμηθούν τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των τοπικών Παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε. ή μέλη της. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διενεργηθεί κλήρωση στις Δ/νσεις Εκπ/σης. 

Επισημαίνεται ότι, σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο συνέδριο, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου κγ’της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β’1340) Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1το/17-07-2012 (Β’ 2214) Υ.Α. και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β’ 6273) Υ.Α. ως προς την αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης να χορηγούν άδεια για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους. 

 Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να μη διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ