ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Διαμαρτυρία Φοιτητών για την μη απονομή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων του τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:39:00 π.μ. |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με βάση το νόμο 4589/2019, και αποτελεί ένα από τα 5 Τμήματα Γεωπονικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εδράζεται στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα.


Η ακαδημαϊκή λειτουργία του σημερινού τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Στο τμήμα λειτουργεί πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με περισσότερους από 500 φοιτητές και υπάρχουν ήδη 13 πτυχιούχοι τελειόφοιτοι του προγράμματος εξομοίωσης. Επίσης, υπάρχουν 55 μεταπτυχιακοί και 6 Διδάκτορες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προπτυχιακών Σπουδών θα οδηγήσει στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπονίας» το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s) που αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s Πανευρωπαϊκά.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και η Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης (διεθνούς σύνθεσης) έχει ανακοινωθεί στο τμήμα.

Όμως, στους Πτυχιούχος του Τμήματος ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ μέχρι σήμερα τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Γεωπόνου όπως στους Πτυχιούχους των υπολοίπων Τμημάτων Γεωπονίας λόγω του ακόλουθου νομοθετικού κωλύματος:

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Γεωπόνων καθορίζονται στο Π.Δ.344/2000 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4262/2014. Ο αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης υφυπουργός Α. Συρίγος απάντησε πρόσφατα σε σχετική ερώτηση βουλευτή ο οποίος μετά από παρότρυνση των φοιτητών του Τμήματος μας είπε:

<< Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.344/2000 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014, η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και

Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και

σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 <<Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων και άλλες διατάξεις (Α’78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό>>.

Στις ανώτερες διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για την δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων ή για την διαδικασία απονομής τους στο μέλλον πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων Γεωπονικής Κατευθύνσεις.

Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των ΑΕΙ ανήκει στα καθ’ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους Εποπτευόμενους από αυτά Φορείς (Επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος>> και ότι <<…τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 <<Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)>> (Α’ 232).>>.

Οι πτυχιούχοι μας αναμένεται να αυξηθούν ταχύτητα από τον Ιούνιο του 2023. Σύσσωμη όλοι εμείς οι Φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό Διδακτικό προσωπικό, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στο αυτονόητο, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, δηλαδή, στις απαιτούμενες προφανείς και δίκαιες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε σύμφωνα με τις αρχές της ισονομίας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης να διασφαλιστεί άμεσα η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου από τους πτυχιούχους του τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα μαζί με τους πτυχιούχους από όλα φυσικά τα υφιστάμενα σήμερα συναφή προϋπάρχοντα Τμήματα Γεωπονίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Τονίζεται ότι, το ΓΕΩΤΕΕ, επισημαίνει συνέχεια την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει Δέκτης Αιτήσεων Εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Πτυχιούχων των Πανεπιστημιακού Τμήματος μας που ιδρύθηκε μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας (βλ. παραπάνω Π.Δ. 344/2000 και του άρθρου 41 του Ν, 4262/2014). Το Επιμελητήριο αδυνατεί να δεχθεί τους αιτούντες αυτούς ως Μέλη του, με πλήρη δικαίωμα άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου, λόγο έλλειψης σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης παρότι το τμήμα μας από το οποίο αποφοιτούν έχει ταυτόσημες σπουδές με εκείνες των παλαιότερων πανεπιστημιακών τμημάτων Γεωπονίας αλλά και ακόμα περισσότερες λόγω της μοναδικότητας εξειδίκευσης στον Αγροτεχνολογικό τομέα.

Το ζητούμενο είναι ένα: Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ. Σε επέκταση των προβλέψεων του Π.Δ. 344/2000 να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση ώστε στον κατάλογο των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας στους αποφοίτους των οποίων <<…επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου…>> να προστεθεί και το Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας με δεδομένο ότι έχει τα πλήρη ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, ταυτόσημα με εκείνα των παραπάνω τμημάτων Γεωπονίας.

Δε γίνεται όλοι εμείς οι Φοιτητές του Τμήματος μας, αλλά και πολλοί ακόμα από τα υπόλοιπα Τμήματα τα οποία δημιουργήθηκαν το 2019-2020 να σπαταλάμε χρόνο αλλά φυσικά και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο ώστε να σπουδάσουμε τη Γεωπονική Επιστήμη και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μας η Πολιτεία να μην έχει μεριμνήσει για το πιο απλό και αυτονόητο, την Αποδοχή μας στους Δημόσιους και Ιδιοτικούς Φορείς.

Σήμερα Κυριακή 19-03-2023 συνεδριάζουμε εκτάκτως, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι ανά τη χώρα για συντονισμένες Ενέργειες από τη Κρήτη μέχρι τη Φλώρινα. Ζητάμε τη συμβολή των ΜΜΕ στη προσπάθεια μας ώστε να ακουστούμε.

Είμαστε ενωμένοι είμαστε όλοι μαζί για ένα κοινό στόχο: Την απονομή των δικαιωμάτων μας.


Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του
Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος
Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ