Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας καταγγέλλει την συμφωνία Ελλάδος ΗΠΑ και καλεί στην κινητοποίηση της (ΕΕΔΥΕ)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:53:00 μ.μ. | |
Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας καταγγέλλει την συμφωνία Ελλάδος ΗΠΑ και καλεί στην κινητοποίηση της (ΕΕΔΥΕ)
 Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ συ­νε­χί­ζει και εντεί­νει την επι­κίν­δυ­νη για το λαό πο­λι­τι­κή όλων των προη­γού­με­νων αστι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων,με την όλο και πιο βαθιά εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους. Βήμα – βήμα απο­κα­λύ­πτο­νται τα όσα συμ­φώ­νη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας στο τα­ξί­δι του στις ΗΠΑ. 

Ανα­βάθ­μι­ση της βάσης της Σού­δας, νέα βάση ελι­κο­πτέ­ρων στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη,τε­ρά­στια ποσά για «ανα­βάθ­μι­ση» των “F-16”. Αμε­ρι­κά­νι­κα στρα­τιω­τι­κά κλι­μά­κια εξε­τά­ζουν στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις σε όλη τη χώρα, για νέες βά­σεις.

Όλη η Ελ­λά­δα με­τα­τρέ­πε­ται σε ορ­μη­τή­ριο ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­μων και επεμ­βά­σε­ων. Ο ελ­λη­νι­κός λαός εκτί­θε­ται σε θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους. Όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα ομο­φω­νούν, γιατί έτσι επι­τάσ­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα του κε­φα­λαί­ου. Η πο­λι­τι­κή που τσα­κί­ζει το λαό, η εμπλο­κή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νο­μί­σμα­τος. Την ίδια ώρα που η Ελ­λά­δα ξο­δεύ­ει τε­ρά­στια ποσά για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, πνί­γε­ται από τις πλημ­μύ­ρες, καί­γε­ται από τις πυρ­κα­γιές, είναι αθω­ρά­κι­στη μπρο­στά στους σει­σμούς, η ερ­γα­τι­κή – λαϊκή οι­κο­γέ­νεια και η νε­ο­λαία πλη­ρώ­νουν ολο­έ­να και πιο ακρι­βά την πρό­σβα­ση σε παι­δεία, υγεία, πρό­νοια.. Ανη­συ­χού­με ιδιαί­τε­ρα για το εν­δε­χό­με­νο το­πο­θέ­τη­σης πυ­ρη­νι­κών κε­φα­λών στον Άραξο ή οπου­δή­πο­τε αλλού. Δεν ξε­γε­λιό­μα­στε από τις «δια­ψεύ­σεις» της κυ­βέρ­νη­σης.

Τα περί «γε­ω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης» και Ελ­λά­δας «κόμ­βου ενέρ­γειας και με­τα­φο­ρών», είναι στό­χοι του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου.

Όλα αυτά πρέ­πει να συ­να­ντή­σουν τη μα­ζι­κή λαϊκή κα­τα­δί­κη και ενα­ντί­ω­ση.

Απευ­θύ­νου­με κά­λε­σμα μα­ζι­κής συμ­με­το­χής στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συ­γκέ­ντρω­ση κα­τα­δί­κης της συμ­φω­νί­ας Ελ­λά­δας – ΗΠΑ. Την Κυ­ρια­κή 3 Δε­κέμ­βρη στις 5 μ.μ. να δώ­σου­με όλοι το αγω­νι­στι­κό μας παρών, έξω από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας. Να ση­κώ­σου­με λαϊκό αγω­νι­στι­κό φράγ­μα , να απο­κα­λύ­ψου­με τα σχέ­διά τους , τον επι­κίν­δυ­νο χα­ρα­κτή­ρα τους και τις τε­ρά­στιες ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ και όλων των αστι­κών κομ­μά­των που συ­ντάσ­σο­νται στην «εθνι­κή στρα­τη­γι­κή» που είναι επι­ζή­μια για τα λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα.
ΟΧΙ στη συμ­φω­νία κυ­βέρ­νη­σης – ΗΠΑ
Απε­μπλο­κή της Ελ­λά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους – Καμιά αλ­λα­γή συ­νό­ρων και των συν­θη­κών που τα κα­θο­ρί­ζουν
Να κλεί­σει η Βάση της Σού­δας και όλες οι Ευ­ρω­α­τλα­ντι­κές Βά­σεις και στρα­τη­γεία που υπάρ­χουν στην Ελ­λά­δα
Να επι­στρέ­ψουν όλες οι στρα­τιω­τι­κές δυ­νά­μεις που συμ­με­τέ­χουν σε επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξω­τε­ρι­κό
Να κα­ταρ­γη­θούν όλα τα πυ­ρη­νι­κά όπλα – Να απα­γο­ρευ­τούν οι πυ­ρη­νι­κές δο­κι­μές

Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό αφέ­ντη στον τόπο του
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ