ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Η επίσκεψη του Αυτοκράτορα της Βραζιλίας Δον Πέτρου στο Ναύπλιο και το Άργος το 1876

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:47:00 μ.μ. | | |
Δον Πέτρος Β’
 Τον Οκτώβριο του 1876, η πόλη του Ναυπλίου δέχθηκε την επίσκεψη του Αυτοκράτορα της Βραζιλίας Δον Πέτρου του Β’, με μεγάλη ακολουθία. Ο Δον Πέτρο έφθασε στο Ναύπλιο με θαλαμηγό και παρέμεινε για 4 ημέρες. 

Η δημοτική αρχή είχε ειδοποιηθεί από την Κυβέρνηση για την άφιξη του και ετοίμασε μεγαλοπρεπή υποδοχή. Ο αυτοκράτορας της Βραζιλίας επισκέφθηκε τα φρούρια της πόλης και εξέφρασε τον θαυμασμόν του.


Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΔΟΝ ΠΕΝΤΡΟ II


Εφημερίδα “ΑΡΓΟΛΙΣ” 23/10/1876

“Ο πεφημισμἑνος αὐτοκράτωρ τῆς Βρασιλίας Δὸν Πέτρος, όστις ἀπό τινος διαμένει ἐν “Ελλάδι, ἣν ἦλθε νὰ ἐπισκεφθῇ ἐκ τῆς γῆς τῶν ἀντιπόδων, ἐπεσκέψατο καὶ τἠν πόλιν μας τὴν παρελθούσα Κυριακἤν.

Εγκαίρως εἶχαν προειδοποιηθῇ αἱ ἐνταῦθα καὶ ἐν Άργει ἀρχαὶ καὶ ἐλἧφθησαν τὰ δέοντα μέτρα πρὸς ἀξιοπρεπἣ δεξίωσιν τοῦ incognito περιοδεύοντος ἐνδόξου καὶ σεπτοῦ ἡγεμόνος.

Ὅ νομάρχης, ὃ ἑπαρχος “Αργους καὶ οἵ δἦμαρχοι Ναυπλίου, Αργους καὶ Μυκηνῶν, ἐφιλοτιμήθησαν πάνυ ἄξιεπαίνως, μετέβησαν δὲ εἷς Μυκήνας ἀπὸ πρωΐας τῆς Κυριακής, ἔνθα ανέμενον μετἀ ἓξ ὡραίων ἁμαξῶν τὸν ἐπίσημον ξένον.

Τῇ 2 καὶ 20 Μ. Μ. ὥρᾳ της Κυριακής, ἀφίκετο εὐθέως εἴς τἠν ’Ακρόπολιν τῶν Μυκηνῶν ὃ Δὸν Πέτρπ, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ αὗλάρχου του, τοῦ κ. Γκομπινὼ, ἑνὸς ἄλλου ἀκολούθου του καὶ τοῦ ἦμετέρου αὖλικοὗ κ. Μεσσαλᾶ. Τοὺς ὕπεδέχθησαν ἐκεῖ ἀξιοπρεπῶς αἱ ἀνωτέρω ἀρχαὶ, ὃ ἔφορος τῶν ἐν Μυκήναις ἀρχαιοτἧτων κ. Π. Σταματἀκης καὶ ὅ κ.Σχλιέμανν καὶ τοὺς ἐξενἀγησαν εἷς τἃς ἐνεργουμένας ἀνασκαφὰς, ἃς ὅμως παροδικὥς περιειργάσθησαν. Εἶτα κατέβησαν εἷς τὸν λεγόμενον τάφον τοῦ ᾽Αγαμέμνονος ή θησαυρὸν τοῦ ’Λτρέως ἐντὸς τοῦ ὁποίου εἶχε παρατεθῇ γεῦμα ἐξαίρετον, τῇ φιλοτίμῳ προνοίᾳ καὶ δαπάνῃ τῶν ῥηθεισῶν ἀρχῶν καὶ ἰδίως τοῦ καλοῦ δημἀρχου Μυκηνῶν κ. Π. Νέζου, ὅστις μάλιστα εἶχε προμηθευθῇ καὶ ἔφετεινὸν αμνὸν κάλλιστον εψημένον ελληνικώς.

Εἴς τἧν τράπεζαν δὲ τῶν οὕτω ξενισθέντων ἐπισἦμων ξένων ἔσχον τὴν τιμὴν νὰ παρακαθἤσωσι μόνον η εὐγενής Κυρία Σχλιέμανν μετὰ τοῦ συζύγου της. Οι δὲ ἄλλοι, ἤτοι ο κ. Νομάρχης, ὃ ἔπαρχος και οἱ δήμαρχοι ἔμειναν ν’ἧστεις μέχρι τῆς ἑσπέρας, διότι δὲν ἐθεώρησαν ίσως πρέπον ν᾽ ἀφᾗσωσι μόνους, τοὺς καίτοι incognito ταξιδεύοντας, εὐγενεῖς Ξένους, οὔτε ἑπἱ στιγμὴν, ἵνα φροντίσωσι νὰ γευματίσωσι, ἦ διότι ἴσως ἑξελἠφθησαν, ὧς σιδηροστόμαχοι Πελασγοὶ καὶ ἡμιαγριάνθρωποι.

Περὶ τὴν 5 1/2 Μ. Μ. ὁ Δὸν Πέτρος μετὰ τῆς συνοδείας του ἀφίκετο εις Άργος, ἔχων ἐντὸς τῆς ἁμάξῃς του πρὸς μὲν τὰ δεξιὰ τὸν αὗλάρχην του, ἀπέναντί του δὲ τὸν κ. Γκομπινώ. Μεθ᾿ ὅλην τἠν βροχήν πλῆθος πολὺ λαοῦ ὗπεδέξατο έν τῇ πλατείᾳ τοῦ “Αγίου Πέτρου τὸν σεπτὸν αυτοκράτορα, ζητωκραυγἆζον καὶ χαιρετίζον αὖτὀν ευλαβώς. “Η ἐπίσημος συνοδεία διηυθύνθῃ ἀμέσως εἶς τὸ κλασσικὀν αμφιθέατρον, οπόθεν,μετά τινα λεπτά ανεχώρησεν εις την πόλιν μας.

Ἔνταῦθα κατέλυσε τὁ εσπέρας ἐν τῇ μεγαλοπρεπέστατα διασκευασθεἱσα λέσχῃ. Τὰ ἄριστα ἔπιπλα τῶν πλουσίων καὶ ἐπισήμων οίκων τῆς πόλεως εκόσμησαν τὸ ἐτοιμασθὲν οἴκημα διὰ τὀν αυτοκράτορα καὶ δεῖπνον μεγαλοπρεπέστατον τῷ παρετέθη, ὃς ἐδείπνησε μετὰ τἦς ἀκολουθίας του.

Τὴν ἐπιοὕσαν πρωΐ ἐπεσκέφθη ὃ Δὸν Πέτρος τὸ ἱστορικόν Παλαμήδιον. Παρετηρήθη δε ἡ ἐξαισία εὗρωστία του, ἀνελθόντος τὰς 864 βαθμίδας τοῦ Παλαμηδίου εἷς 35 λ. τἦς ὦρας καὶ κατελθόντος αὐτὰς εἰς 25 καὶ ἐν ὥρᾳ τοιαύτῃ τοῦ ἔτους.

Περὶ τὴν 9 Π. Μ. ὥρα-.: ἀνεχὠρπσεν εἷς Άργος, ἔνθα ἐπεσκέφθη παροδικώς τὰς ἐν τῷ μουσείῳ ᾽τοὕ δημαρχείου ἑλλην. ἀρχαιότητας. Μετ’ ὀλίγον δὲ ἀνεχὡρησεν εἷς Μυκήνας, ἀκολουθοὗμενος ὑπὸ τοῦ κ. ᾿Επἄρχου ”Αργους, ἔχοντος πρὸς τοῦτο διαταγὴν της κυβερνἤσεως καὶ τοῦ Δημάρχου καὶ ’Αστυνόμου Άργους.

᾿Εν Μυκήναις δὲ προεγευμάτισεν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐφόρου των αρχαιωτήτων κ. Π.Σταματάκη εν τῇ τραπέζῃ Αυτού παρεκἀθῃσαν πλἠν της ακολουθἱας του και αύθις η ευγενὴς κυρία Σχλιέμανν μετὰ του συςὔγου τῆς.

Μετα το προγευμα δε εκάλεσαν τον κ. έπαρχον, δήμαρχον και αστυνόμον Άργους, προς ους εξέφρασαν την ευχαρίστησίν των δια την φιλοφρονέστατην και ευγενή υποδοχήν, ης έτυχον παρ’ αυτοίς και μετ’ ολίγον ανεχώρησαν, τραπέντες την προς την Κόρινθον άγουσαν.

Ελπίζομεν δε, ότι ηυχαριστήθησαν πάντες εκ της φιλοξενίας ημών.”

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ