Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα


Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Γαβρόγλου στον Ανδριανό για την αδυναμία φοίτησης σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χιλιάδες φοιτητές με υψηλή μοριοδότηση μετεγγραφής

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:22:00 π.μ. | |
Γαβρόγλου στον Ανδριανό για την αδυναμία φοίτησης σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χιλιάδες φοιτητές με υψηλή μοριοδότηση μετεγγραφής
Στην 1171/14-11-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός από κοινού με άλλους βουλευτές του κόμματος με θέμα την αδυναμία φοίτησης σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χιλιάδες φοιτητές που συγκεντρώνουν υψηλή μοριοδότηση μετεγγραφής απάντησε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“ Η διαδικασία των μετεγγραφών φοιτητών σε Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (76 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 59 του Ν.4415/2016 (159 τ.Α΄), των αριθ. 158978/Z1/27‐09‐2016 (3153, τ.Β΄), 198843/Ζ1/22‐11‐ 2016 (3780 τ. Β΄) και 52596/Ζ1/27‐3‐2017 (1241 τ.Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων, της αριθ. 164061/Ζ1/02-10-2017 εγκυκλίου με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018» καθώς και του άρθρου 17 του Ν.4521/2018 (38 τΑ΄).

Ειδικότερα, στο άρθρο 21 του Ν.4332/2015 ορίζονται τα εξής:

« 5. …Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα….».

Αναφορικά με τα κριτήρια των μετεγγραφών, στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι:

«7. Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3). Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (358 τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).»

Επιπρόσθετα, στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρ. 21 του Ν.4332/2015, ορίζονται επιπλέον κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής, καθώς και μετεγγραφές κατ’ εξαίρεση ως εξής:

«8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρ. 1 του Ν.1897/1990 (120 τ.Α΄), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και

β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (358 τ.Β΄) Κ.Υ.Α. παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Οι φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο “ή συναφές” με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. το οποίο εδρεύει σε νομό όπου λειτουργεί Κατάστημα κράτησης. Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 3.

δ) Οι κυπριακής καταγωγής φοιτητές και οι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄ 272/1.3.2007) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων της ανωτέρω «πρώτης» κατηγορίας και 10% της ανωτέρω δεύτερης κατηγορίας.

9. Η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον η πραγματοποίηση της μετεγγραφής δεν προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο περί μετεγγραφών, η Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών με ομόφωνη απόφασή της, δύναται όλως εξαιρετικώς να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την έκδοση σχετικών αποφάσεων…».

Επισημαίνεται, ότι με το άρθρο 17 του Ν.4521/2018 (38 τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», προστέθηκε στην παράγραφο 8 του άρθρου 21 του ανωτέρω Νόμου το εξής:

«…ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας. Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι:

αα) οι αιτούντες να μην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, και ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας μόνο φοιτητής μετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να μην έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης. Ως προς τις μετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:

i. Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του.

ii. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του.

iii. Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τμήμα: αα. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, ββ. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης και γγ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

v. Δικαιούνται μετεγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι φοιτητές που έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία των μετεγγραφών και κάθε σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.»

Βάσει της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. 37818/Ζ1/5-3-2018 Υπουργική Απόφαση.

Αναφορικά με την υποβολή ενστάσεων για τις μετεγγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ. 158978/Z1/27‐09‐2016 Υ.Α., ισχύουν τα κάτωθι:

«Άρθρο 6 - Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής.

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και 2 Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. που, μαζί με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει αιτήσεις θεραπείας φοιτητών κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρ. 3 της παρούσης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρ. 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 -ΦΕΚ 45 τ.Α΄).

4. Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων για τις μετεγγραφές ορίστηκε από 31-10-2017 έως 06-11-2017.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι τα σχετικά με τη σίτιση και στέγαση των φοιτητών των ΑΕΙ θέματα ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (195 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4485/2017 (114 τΑ΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και της αριθ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (1965 τ.Β΄) Κ.Υ.Α.

Ειδικότερα, στο άρθρο 8 του Ν.4485/2017 ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 8 Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι.

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και ιδίως τα εξής:

… ε) Οι διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, τους κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προσωπικού με αναπηρία…».

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1β του άρθρου 53 του Ν.4009/2001. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 1 της ίδιας Απόφασης:

«…8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 63 του Ν.4009/2011 (195 τ.Α΄), δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρ. 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.

9. α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρ. 1 του Ν.1910/1944 (229 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρ. 6 του Ν.3454/2006 (75 τ.Α΄), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρ. 6 του Ν.3454/2006 (75 τ.Α΄). β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα. γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρ. 2, του Ν.4009/2011 (195 τ.Α΄), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25όέτος της ηλικίας τους. στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρ. 35 του Ν.3794/2009 (156 τ.Α΄) η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρ. 1 του Ν.1897/1990 και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους».

Αναφορικά με τη στέγαση των φοιτητών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της φοιτητικής μέριμνας που λαμβάνει η πολιτεία για την ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων, οι φοιτητές δικαιούνται, εκτός των άλλων κοινωνικών παροχών και στέγαση. Στα Α.Ε.Ι. λειτουργούν φοιτητικές εστίες. Οι προϋποθέσεις για τη στέγαση των σπουδαστών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος και για τον προσδιορισμό τους λαμβάνεται υπόψη κριτήρια όπως η εντοπιότητα του φοιτητή, καθώς η ατομική και οικογενειακή οικονομική κατάστασή του.

Τέλος, σχετικά με τα θέματα χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές των Α.Ε.Ι. αυτά ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρο 10 του Ν.3220/2004 (15 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 «Στεγαστικό επίδομα φοιτητών» του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι: «1. …στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, … Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ….».

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ