ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ναύπλιο: Σε αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον Ρ. Μπαρού προχώρησε ο Δ. Κωστούρος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:15:00 μ.μ. | | |
Ναύπλιο: Σε αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον Ρ. Μπαρού προχώρησε ο Δ. Κωστούρος
Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και λίγες ώρες μετά την διαγραφή του Αντιδημάρχου Ραφαήλ Μπαρού από τον συνδυασμό του Δημήτρη Κωστούρου "Ναύπλιο Επόμενη Μέρα", αφαιρούνται οι αρμοδιότητες από τον κύριο Ραφαήλ Μπαρού και μεταβιβάζονται στον Παναγιώτη Λέντζο, ενώ ο κύριος Μπαρού εκ του νόμου παραμένει με το αξίωμα του Αντιδήμαρχου, εκτός και αν παραιτηθεί.  

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων:

Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων .

 Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

2.Τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 και 48/ 22119/7-4-20520 περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

3. Την με αρ.1534/04-09-2020 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:67ΛΧΩΚΦ-ΠΟΖ) απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούμε την με αρ. 1534/04-9-2020 (ΑΔΑ:67ΛΧΩΚΦ-ΠΟΖ) σε ορθή επανάληψη απόφασή μας και μεταβιβάζουμε στον άμισθο Αντιδήμαρχο κ. Λέντζο Παναγιώτη , αντί του έμμισθου Αντιδημάρχου κου Μπαρού Ραφαήλ, τις παρακάτω αρμοδιότητες πλέον αυτών που του είχαν μεταβιβαστεί με την παραπάνω απόφασή μας: 

Την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία του Δήμου και ειδικότερα: 

-τη λειτουργία και εποπτεία του κοινωνικού ιατρείου ,του κοινωνικού φαρμακείου 

-τη διοικητική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ 

-τη διενέργεια και οργάνωση της σίτισης απόρων, όταν αυτό απαιτείται 

-τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δ.Ναυπλιέων 

Στον Αντιδήμαρχο κ. Μπαρού Ραφαήλ παραμένει η μεταβιβασθείσα αρμοδιότητα της λειτουργίας και εποπτείας του κοινωνικού φροντιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.1534/04-09-2020 σε ορθή επανάληψη απόφασή μας ως έχει. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων , στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος . 

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
Κωστούρος Ι. Δημήτριος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ