Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

Φυλάκιση & πρόστιμο σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:32:00 π.μ. | |
Φυλάκιση & πρόστιμο σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους
Ο ένας μετά τον άλλο οι δήμοι της χώρας ενημερώνουν τους δημότες τους ότι είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’) του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.