ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Διαβούλευση για εγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής ιχθύων στον όρμο "Βουρλιάς" στην Ερμιονίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:26:00 μ.μ. | | | |
Διαβούλευση για εγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής ιχθύων στον όρμο "Βουρλιάς" στην Ερμιονίδα
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 162644/22-09-2020 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους. 

- Είδος Φακέλου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Πλωτή μονάδα εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων & χερσαίων συνοδών υποδομών, στη θέση «Όρμος Βουρλιάς», Δήμου Ερμιονίδας, Νομού Αργολίδας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του φορέα «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», (ΠΕΤ: 2009367620), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’). 

- Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» 

- Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: Από 02 - 10 - 2020 έως 13 - 11 - 2020 

- Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 02 - 10 - 2020 έως 13 - 11 - 2020 

- Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού . Πληροφορίες: κ. Στυλιανός Σπανός (τηλ. 2710 221020) 

- Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου: 

- Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας 
- Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: «ΑΡΓΟΛΙΔΑ» 
- Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr 

Ο Περιφερειάρχης 
Παναγιώτης Ε. Νίκας
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ